Procedureverloop

Op deze pagina wordt een vereenvoudigde weergave van de stand van de gerechtelijke procedure bijgehouden (thans procedure na cassatie en verwijzing) aan de hand van de rolberichten van de behandelend rechter (het Gerechtshof Den Haag). De rolberichten gaan over alle mogelijke aanvullingen en/of wijzigingen op de behandelagenda (de rol) van de procedure:

 • Anders dan de rechtsgang naar de kantonrechter (eerste aanleg), het gerechtshof (tweede aanleg) en de Hoge Raad (cassatie) is de procedure na cassatie en verwijzing nauwelijks geregeld in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Artikel 424 Rv bepaalt slechts dat: “de rechter, naar wie het geding is verwezen, (…) de behandeling daarvan voort[zet] en beslist met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad”. Om die reden wordt de procedure in hoge mate bepaald door de jurisprudentie die daarover in de loop der jaren is ontstaan. Voor meer informatie wordt verwezen naar een juridisch-technisch artikel van de hand van mr. N.T. Dempsey;
 • Na (gedeeltelijke) vernietiging van het arrest van het Gerechtshof Amsterdam heeft de Hoge Raad de zaak verwezen naar een andere feitenrechter (verwijzingsrechter) van hetzelfde niveau en in een ander arrondissement (in casu het Gerechtshof Den Haag). Zo wordt voorkomen dat dezelfde rechter nogmaals uitspraak doet in dezelfde zaak;
 • De verwijzingsrechter zet de behandeling van de zaak voort in de stand waarin tot het vernietigde oordeel is gekomen. De verwijzingsrechter doet de zaak niet over maar beslist alleen op de onderdelen die door de vernietiging door de Hoge Raad weer open zijn komen te staan. Onderdelen waartegen geen klachten waren gericht of waartegen klachten waren gericht die de Hoge Raad heeft verworpen, kunnen niet meer ter discussie worden gesteld;
 • De verwijzingsrechter is daarbij gebonden aan de uitspraak van de Hoge Raad, zoals bijvoorbeeld de uitleg die de Hoge Raad heeft gegeven aan de bestreden uitspraak of andere gedingstukken, overwegingen ten aanzien van de vraag welke beslissingen in cassatie met succes zijn aangetast en welke niet en overwegingen betreffende de vraag welke geschilpunten nog behandeld en beslist moeten worden;
 • De procedure start met een verwijzingsdagvaarding waarin ABN Amro wordt opgeroepen om voort te procederen op basis van het arrest van de Hoge Raad waarbij stichting SdB de verwijzingsrechter verzoekt om de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (alsnog) te bekrachtigen;
 • Partijen hebben de mogelijkheid om, in het licht van het arrest van de Hoge Raad, hun eigen standpunten nogmaals toe te lichten met een Memorie na Verwijzing (Stichting SdB) en een Memorie van Antwoord na Verwijzing (ABN Amro). Na afronding van de schriftelijke procedure bestaat de mogelijkheid dat de verwijzingsrechter vraagt om mondelinge toelichting (pleidooi);
 • Net als de Hoge Raad kan de verwijzingsrechter met zogeheten prejudiciële vragen ook verzoeken om nadere uitleg over Europese wet- en regelgeving. De procedure wordt dan geschorst en pas na beantwoording door het Europese Hof van Justitie (EU HvJ) hervat op verzoek één van de partijen;
 • Met zijn arrest doet de verwijzingsrechter uiteindelijk uitspraak over de open onderdelen. Tegen deze uitspraak is opnieuw cassatieberoep mogelijk zodat het erg lastig is aan te geven wanneer de zaak uiteindelijk zal zijn afgerond.
Vereenvoudigde weergave procedure Hoge Raad:

 • Conclusie PG (3 november 2023)
 • Prejudiciële vragen EU Hof van Justitie (optioneel)
 • Eindarrest (22 december 2023)

Meer over de cassatieprocedure en het Procesreglement Hoge Raad

Stichting SDB:

ABN Amro:

Vereenvoudigde weergave procedure Gerechtshof Den Haag:

Meer over de procedure na cassatie en verwijzing en art. 2.25 van het Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de Gerechtshoven

Stichting SDB:

ABN Amro:

Vereenvoudigde weergave procedure Hoge Raad:

Meer over de cassatieprocedure en het Procesreglement Hoge Raad

Stichtingen SDB/Euribar:

ABN Amro:

Vereenvoudigde weergave procedure Gerechtshof Amsterdam:

Meer over de appèlprocedure

Stichting SDB:

ABN Amro:

Vereenvoudigde weergave procedure Rechtbank Amsterdam:

Meer over de dagvaardingsprocedure

Stichting SDB:

ABN Amro: