Veel gestelde vragen

Actueel

De bank biedt een veel lagere schikking aan dan ik had verwacht!

Het beste is om de aangeboden schikking na te rekenen met de calculator. De calculator is uitgebreid getest en met de juiste invoer komt die tot een goede uitkomst.

Als u een lening uit meerdere lening delen heeft en er bij één van de lening delen een aanpassing is gedaan, bijvoorbeeld omgezet naar een vaste rente periode, dan gaat de bank er van uit dat er nieuwe voorwaarden zijn geaccepteerd. De bank stopt dan de teruggave van alle lening delen per die datum. De bank schermt ermee dat dit onderdeel uitmaakt van de schikking die ze met Euribar hebben getroffen. Ons advies is om bezwaar aan te tekenen tegen deze berekeningswijze. Het ligt dan in ieder geval vast en u kunt er in voorkomende gevallen in de toekomst eventueel op terug komen. Better safe, than sorry! De keuze is in feite simpel: deze schikking accepteren, zoals die door de bank wordt aangeboden, of verder procederen met StopdeBanken!

In de brief die u van de bank heeft ontvangen over de schikking is een volgende tabel opgenomen:

In dit voorbeeld heeft de participant lening deel 112 in juli 2015 omgezet naar een 10 jaar vaste renteperiode. Het andere lening deel 104 loopt tot op heden nog ongewijzigd door op de Euribor voorwaarden. Toch stopt de bank de terugbetaling van de te veel betaalde rente per juli 2015 op lening deel 104. Dit kan natuurlijk tot behoorlijke verschillen leiden tussen de met de calculator berekende teruggaaf en hetgeen de bank meent te moeten meenemen in de “schikking”. Lening deel 120 is al voor juni 2012 voor een langere periode omgezet naar rentevast, terecht dat deze niet wordt betrokken in de schikking.

De klant wordt weer eens flink “centraal” gesteld, er is nog steeds niets veranderd! Triest maar waar!

Ik heb in het verleden een Euriborhypotheek bij ABN Amro gehad, maar die loopt (daar) nu niet meer. En ik hoor niks van de bank.

Duidelijk is geworden dat een aantal van onze donateurs die in het verleden een Euribor-hypotheek hadden en/of hun Euribor-hypotheek hebben overgesloten en/of hun Euribor-hypotheek zagen verhuizen naar Deutsche Bank, géén communicatie meer ontvingen van ABN AMRO.

We zijn hierover in gesprek gegaan met ABN AMRO en daaruit is gebleken dat de bank wél beschikt over de volledige administratie van alle oude en lopende Euribor-hypotheken, maar dat, door oorzaken als verhuizing, oversluiten, volledig inlossen, overlijden, echtscheiding etc. de directe koppeling met actuele persoons- en adresgegevens, in een aantal gevallen, niet meer voorhanden is.

Zoals we al eerder met u gecommuniceerd hebben, heeft iedere (ex-) klant met een Euriborhypotheek, welke inmiddels is ingelost, of overgesloten, onverminderd recht op teruggave van teveel betaalde renteopslag, in het geval wij de rechtszaak winnen. Ook voor ABN AMRO is dit op zichzelf geen punt van discussie.

Van belang is het volgende: Met ABN AMRO hebben we afgesproken dat de donateurs die al enige tijd géén communicatie van de bank meer hebben ontvangen, en die evenmin in oktober 2018 een brief hebben ontvangen met als onderwerp “Update over uw voormalige Euribor-hypotheek”, zich nu zelf kunnen aanmelden om de koppeling tot stand te laten brengen tussen de oude Euribor-hypotheek en de actuele persoonsgegevens.

Dit gaat als volgt: het telefoonnummer om u zelf aan te melden is: 020-5176334. U komt dan bij het landelijke contact- en adviescentrum van ABN AMRO terecht en de medewerkers daarvan zijn geïnstrueerd om uw gegevens op te nemen in hun invulbestand “Aanmelden Euribor”. Dit bestaat uit twee delen: “Info om cliënt te vinden in het ABN AMRO systeem” en “Info om cliënt later te bereiken”.

De volgende gegevens wordt u als aanmelder verzocht om op te geven:

 • Naam 1
 • Naam 2
 • Geboortedatum 1
 • Geboortedatum 2
 • Oude adres (NAW)
 • Hypotheeknummer
 • Nieuwe adres (NAW)
 • IBAN nummer (alleen Nederlands bankrekeningnummer)
 • Emailadres
 • Mobielnummer
Valt mijn hypotheek onder de werking van de procedure die StopdeBanken! voert?

Met enige moeite kunt u zelf vaststellen of uw hypotheek onder de werking van de gerechtelijke uitspraken valt. Want alleen dan kunt u bij een positieve uitslag van de procedure aanspraak maken op restitutie van te veel betaalde rente.

Indien u een Euribor hypotheek heeft afgesloten bij ABN Amro of Fortis in de periode 2005 tot en met 2009 en u op 10 februari 2016 van de bank het schrijven heeft ontvangen waarin zij aankondigen in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, dan kunt u er met 99% zekerheid vanuit gaan dat dit voor u geldt.

Voor 100% zekerheid dient u na te gaan of de bepalingen in de Algemene Voorwaarden bij uw hypotheek overeenkomen met die welke in het vonnis onder de punten 3.12.2, 3.12.6, 3.12.7, 3.12.8 en 3.12.10 zijn genoemd. Is dit het geval, meldt u zich dan bij StopdeBanken aan als participant in de rechtszaak tegen ABN Amro.

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

Indien u een hypotheek heeft bij een andere bank dan ABN Amro of Fortis en als de bepalingen in de Algemene Voorwaarden bij uw hypotheek niet overeenkomen, of heeft u hier twijfels over, dan kunt u overwegen hierover op eigen initiatief en op eigen kosten juridisch advies in te winnen. In de meeste gevallen heeft het dan geen zin u aan te melden als participant van StopdeBanken!.

Over de schikking

Als ik de schikking accepteer, dan heb ik toch zekerheid?

Om te beginnen: of u op het schikkingsvoorstel van de bank in wilt gaan is uw persoonlijke keuze!

Met het aanbod voor de schikking kiest u in zekere zin voor zekerheid, u weet waar u aan toe bent ten aanzien van de door u te veel betaalde rente. Daarvan krijgt u in de loop van dit jaar meer dan de helft terugbetaald, de rest houdt de bank. En het is duidelijk welke verhoging van de toeslag u in de toekomst nog kunt verwachten. Als u de verhoging van de opslag in 2009 betaalt, dan weet u dat u gedurende de gehele rest van de looptijd van uw hypotheek te veel zult blijven betalen.

StopdeBanken! heeft besloten door te procederen en heeft de bank op 14 februari 2020 gedagvaard voor het Gerechtshof den Haag. Wij hebben vertrouwen in een positieve afloop, wat in zou houden dat alle te veel betaalde rente door de bank terugbetaald moet worden en er in de toekomst geen verhogingen meer mogen worden doorgevoerd. Maar een garantie voor een goede afloop kunnen wij niet geven.

Let op! Als u het aanbod voor de schikking nu accepteert, dan doet u dit tegen finale kwijting. Als StopdeBanken! de rechtszaak wint, dan krijgt u te zijner tijd niets meer uitbetaald.

Als ik de schikking accepteer, krijg ik dan ook een vergoeding van mijn onkosten?

StopdeBanken! staat niet achter het schikkingsvoorstel. Euribar heeft hierover een deal gesloten met de bank. Daarom ontvangt Euribar een bedrag van de bank en komen alleen gedupeerden die bij Euribar waren aangesloten in aanmerking voor een vergoeding van de kosten. Euribar vermeldt daarover op haar site: “Bent u donateur van Stichting Euribar? Alle aan Stichting Euribar betaalde donaties worden integraal terugbetaald aan donateurs of rechtsbijstandsverzekeraars. Dat gebeurt ook als u het aanbod niet aanvaardt.”

Als donateur/participant van StopdeBanken! komt u nu niet in aanmerking voor een vergoeding van uw kosten als u deze schikking accepteert. In de dagvaarding hebben wij de rechter gevraagd ABN Amro te veroordelen tot het betalen van de proceskosten die door StopdeBanken! zijn gemaakt om de procedure te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld de kosten van juridische bijstand. Of dit in de toekomst zal leiden tot een vergoeding aan onze donateurs/participanten is afhankelijk van de uitkomst van het proces.

Als ik de schikking accepteer, moet ik daar dan belasting over betalen?

In bijna alle gevallen zal het zo zijn dat u in het verleden de door u te veel betaalde hypotheekrente heeft afgetrokken in uw belastingaangifte. Als u hiervan een deel terugontvangt dan ligt het voor de hand dat dit fiscale consequenties heeft. De fiscale situatie van iedereen persoonlijk varieert echter enorm, geen geval is hetzelfde. Daarom kiest StopdeBanken! ervoor hier geen uitspraken over te doen. Wij adviseren u hierover eventueel in contact te treden met een fiscaal deskundige.

Op de website van de Belastingdienst kunt u hier een en ander over lezen:

Als ik verhuis, kan ik dan voor de financiering van mijn nieuwe woning opnieuw gebruik blijven maken van de Euriborhypotheek? Kan ik de Euriborhypotheek meeverhuizen?

Ten aanzien van de verhuisregeling heeft onze advocaat geconcludeerd dat de bepalingen die daarover in de Algemene Voorwaarden van de bank zijn opgenomen, helaas onvoldoende houvast geven om hier in het geval van een Euriborhypotheek met succes een beroep te kunnen doen. Deze bepalingen zien op hypotheken met een vaste rentetermijn en dat is de Euribor hypotheek niet.

Uit gesprekken met de bank is ons gebleken dat hier in het verleden in individuele gevallen door de bank uitzonderingen op zijn gemaakt, maar dat men dit in de toekomst niet meer zal doen. Dit alles overziend heeft het bestuur besloten hier in onze collectieve rechtszaak geen hard punt van te maken. Echter niets staat u in de weg dit individueel bij de bank aan te kaarten, eventueel in een juridische procedure.

De bank doet iedereen met een Euribor hypotheek een voorstel voor een schikking. Hoe ziet die schikking eruit?

Wij verwijzen u hiervoor naar de website van de bank.

Hoe weet ik dat het aanbod dat de bank mij doet correct is? Kan ik dat narekenen?

StopdeBanken! heeft exclusief voor haar donateurs/participanten een rekentool ontwikkeld waarmee u de vordering op de bank kunt berekenen. Let wel: wij gaan in de tool uit van 100% teruggave, in de schikking krijgt u slechts 62,5% terug. Meer over de rekentool vindt u onder ‘Hulpmiddelen’ op onze website. Als u uw password niet meer weet dan kunt u deze via de mail opnieuw aanvragen: info@stopdebanken.nl

In de berekeningswijzen kunnen kleine afwijkingen voorkomen als gevolg van het verschillend programmeren van de rekentools. Maar als de bedragen substantieel afwijken dan adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact met de bank op te nemen. Dat kan zowel telefonisch als schriftelijk, maar voor de zekerheid is een schriftelijk contact aan te raden.

Hoe zit het met de buitenland hypotheken? Komen zij ook voor een schikking in aanmerking?

Buitenlandhypotheken kennen een zelfde opslagbeding als waar het in de zaak van de Euribor-hypotheken om draait. Maar er is sprake van afwijkende algemene voorwaarden. Daarom weigert de bank ondermeer deze gedupeerden mee te nemen in deze schikking. StopdeBanken! maakt zich hard voor een gelijke behandeling van deze categorie gedupeerden. Zij zullen zeker profiteren van een uitspraak in de rechtszaak. Maar er zullen aanvullende afspraken voor deze specifieke categorie gemaakt moeten worden. Die zullen eventueel na afloop van het huidige proces opnieuw door een juridische procedure afgedwongen moeten worden.

Ik heb nog niets van de bank gehoord over een schikking. Wanneer krijg ik hier bericht over?

De bank geeft aan: “Komt u in aanmerking voor de schikking? Dan ontvangt u medio maart 2020 eerst een persoonlijke brief met algemene informatie. Vervolgens krijgt u in de periode juni tot december een persoonlijk aanbod”. Die brief is inmiddels op 6 maart 2020 verstuurd.

Als u nog niets heeft gehoord adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact met de bank op te nemen. Dat kan zowel telefonisch als schriftelijk, maar voor de zekerheid is een schriftelijk contact aan te raden.

Ik ontvang de Nieuwsbrieven van StopdeBanken! niet meer. Hoe komt dat?

Misschien komt dit doordat u zich (nog) niet heeft aangemeld voor deelname na de uitspraak van de Hoge Raad en de verwijzing naar het Gerechtshof den Haag. Wij vragen hiervoor een aanvullende donatie van € 250. Als u zich hiervoor (nog) niet heeft aangemeld, bent u geen donateur/participant meer en daarom ontvangt u na de Nieuwsbrief van 24 februari 2020 geen berichten meer.

Alsnog deelnemen na de verwijzing naar het Gerechtshof Den Haag?

Betaal alsnog de factuur ad € 250 die u op 17 januari 2020 heeft ontvangen, of stuur een bericht naar onze penningmeester waarin u aangeeft alsnog donateur/participant te willen blijven. Dit kan via ons emailadres info@stopdebanken.nl of door te klikken op onderstaande button. Vermeld dan wel dat het om een verlate aanmelding gaat, met eventueel uw oude donateur nummer.

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

In andere gevallen kunt u het uitblijven van de Nieuwsbrief melden via info@stopdebanken.nl

Ik was aangesloten bij Euribar, maar wil niet schikken, ik wil doorprocederen. Kan ik overstappen naar StopdeBanken!?

Ja, dat is zeker mogelijk. U kunt zich altijd aanmelden bij StopdeBanken!

Net als meer dan 800 medegedupeerden voor u, kunt u nog steeds donateur/participant worden van onze stichting. Wij vragen u een eenmalige bijdrage van € 900 om de kosten van onze juridische strijd tegen ABN Amro te kunnen betalen, inclusief de kosten van de thans lopende procedure na verwijzing.

Wij hebben de participanten die zich eerder hebben aangemeld tussentijds om een aanvullende bijdrage gevraagd zodat iedereen per saldo dezelfde bijdrage doet. Meer informatie vindt u onder veel gestelde vragen.

Als u was aangesloten bij de stichting Euribar, dan ontvangt u naar aanleiding van de schikking die Euribar met de bank heeft gesloten, van hen of uw Rechtsbijstand verzekering, de door u in het verleden betaalde donaties terug. Hieruit kunt u (een deel van) uw bijdrage aan StopdeBanken! bekostigen, zonder dubbel te betalen.

Donateur/participant worden?

Stuur een bericht naar onze penningmeester waarin u aangeeft donateur/participant te willen worden. Dit kan via ons emailadres info@stopdebanken.nl of door te klikken op onderstaande button.

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

Ik was in het verleden aangesloten bij StopdeBanken! Kan ik opnieuw deelnemen?

Ja, dat is zeker mogelijk. U kunt zich altijd opnieuw aanmelden bij StopdeBanken!

Wij hebben de participanten die zich eerder hebben aangemeld tussentijds om een aanvullende bijdrage gevraagd zodat iedereen per saldo dezelfde bijdrage van € 900 doet. Dit om de kosten van onze juridische strijd tegen ABN Amro te kunnen betalen, inclusief de kosten van de thans lopende procedure na verwijzing. Meer informatie vindt u onder de veel gestelde vragen.

Als u in het verleden al aangesloten was bij StopdeBanken! hoeft u niet opnieuw de volledige bijdrage te betalen. U betaalt alleen het verschil tussen de door u al betaalde bijdragen en € 900, dus zonder dubbel te betalen.

Opnieuw donateur/participant worden?

Stuur een bericht naar onze penningmeester waarin u aangeeft opnieuw donateur/participant te willen worden. Dit kan via ons emailadres info@stopdebanken.nl of door te klikken op onderstaande button. Vermeld dan wel dat het om een hernieuwde aanmelding gaat, met eventueel uw oude donateur nummer.

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

Waarom is de andere stichting Euribar wel akkoord gegaan met de schikking?

Lees op hun website wat ze daar zelf over zeggen… StopdeBanken! is een organisatie van gedupeerden voor gedupeerden, wij dienen maar één belang: dat van u, als onze donateur/participant! Het bestuur van StopdeBanken! bestaat uit leden die zelf ook gedupeerd zijn. Wij hebben helaas moeten constateren dat Stichting Euribar, na zeven jaar gebroederlijk samen procederen een andere afweging heeft gemaakt.

Waarom staat StopdeBanken! niet achter de schikking met de bank?

StopdeBanken! vindt:

 • de geboden compensatie voor de in het verleden te veel betaalde rente van 62,5% te laag;
 • het onaanvaardbaar dat de bank in de toekomst het “opslagbeding” opnieuw mag gebruiken om uw opslag in 2025 weer met 0,2% te verhogen;
 • het onaanvaardbaar dat de gedupeerden die de verhoging met 0,5% in februari 2009 betalen, deze vanaf 1 april 2019 niet gecompenseerd krijgen en voor de gehele resterende looptijd van hun lening te veel blijven betalen;
 • dat het ook in Nederland voor eens en voor altijd afgelopen moet zijn met het wegstoppen van onrechtmatige bedingen in de kleine lettertjes van de voorwaarden van financiële instellingen en wil daarom een principiële uitspraak op basis van EG Richtlijn 93/13, die dergelijke praktijken (sinds 1993!!) verbiedt.

Naar de mening van StopdeBanken! erkent de bank met dit schikkingsvoorstel eigenlijk gewoon schuld, maar wil niet het volle pond betalen, zoals banken eigenlijk nooit doen!

Wat is mijn positie als ik de schikking niet accepteer?

In dat geval bent u afhankelijk van de uitkomst van de rechtszaak of u de te veel betaalde rente alsnog terug krijgt. In ieder geval moet u er nog een poos op wachten, reken maar op twee jaar tot de volgende uitspraak. Als StopdeBanken! in het uiterste geval in het ongelijk wordt gesteld, dan kunt u geen gebruik meer maken van de nu aangeboden schikking.

StopdeBanken! zal zich tot het uiterste inzetten om tot een positief resultaat te komen. Daarbij worden wij gesteund door een team van zeer deskundige specialisten. Wij hebben vertrouwen in een positieve afloop, wat in zou houden dat alle te veel betaalde rente door de bank terugbetaald moet worden en er in de toekomst geen verhogingen meer mogen worden doorgevoerd. Maar een garantie voor een goede afloop kunnen wij niet geven.

Zie ook onder ‘Procedureverloop’ voor meer informatie over de rechtszaak.

Wie komt er in aanmerking voor de schikking? Moet ik daar iets voor doen?

De bank geeft daar het volgende over aan: “U hoeft hier zelf niets voor te doen. Geen donateur van Stichting Euribar en/of Stichting Stop de Banken? Dat maakt niets uit. Klanten in dezelfde situatie behandelen we gelijk. We benaderen ook klanten die in het verleden een hypotheek met het Euribor-rentetarief hadden en klanten die eerder een rechtszaak over dit onderwerp tegen ons hebben verloren. Ook klanten die na 1 juli 2012 een nieuwe offerte hebben geaccepteerd krijgen een aanbod. De vergoeding in het aanbod zal voor deze klanten berekend worden vanaf het moment dat u de rente-opslagverhoging (van 2009 en/of 2012) bent gaan betalen tot het moment dat u de nieuwe offerte heeft geaccepteerd. U ontvangt daarom over een kortere periode een vergoeding. Ook klanten die in de periode vanaf de Euribor-opslag in 2009  tot maximaal 1 april 2019 de Euribor-rente hebben omgezet naar een andere rentevorm of die extra of volledig hebben afgelost op de Euribor-woninghypotheek in die periode ontvangen een persoonlijk aanbod.

Als u nog niets heeft gehoord adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact met de bank op te nemen. Dat kan zowel telefonisch als schriftelijk, maar voor de zekerheid is een schriftelijk contact aan te raden.

Over de procedure

De bank zegt dat ik mijn recht op bezwaar heb verspeeld omdat ik in 2009 geen bezwaar heb gemaakt, is dat zo? Maakt StopdeBanken! ook bezwaar tegen de verhoging van 2009?

Wat de bank aangeeft is niet waar. Hier geldt een ruime verjaringstermijn. StopdeBanken! heeft in haar dagvaarding geëist dat ook de verhoging van februari 2009 teruggedraaid moet worden.

Heeft de rechtszaak kans van slagen en wat zijn de argumenten?

Stichting StopdeBanken! en de advocaat zijn positief over de kansen van de rechtszaak na verwijzing.  Zeker nadat we in het gelijk zijn gesteld door de Rechtbank Amsterdam (2015) en het Gerechtshof Amsterdam (2017) en we op bijna alle punten hebben gewonnen bij de Hoge Raad (2019). Na de verwijzing zullen bij het Gerechtshof den Haag slechts een beperkt aantal punten voor nadere beoordeling in behandeling worden genomen.  Het voornaamste is dat de Hoge Raad ons op geen enkel punt in het ongelijk heeft gesteld en heeft geconcludeerd dat het “opslagbeding” niet transparant is. Er is nu nog maar een “klein duwtje” nodig om het opslagbeding ook daadwerkelijk als oneerlijk te kwalificeren. Daar draait de verwijzingszaak bij het Gerechtshof den Haag om.  Maar garanties voor het verdere verloop van de rechtszaak kunnen we niet geven. Elders op de site vindt u het volledige verloop van de rechtszaak tot nu toe, met alle daarbij gebruikte stukken. Als u het te veel moeite vindt om deze juridische stukken in zijn geheel door te nemen, dan vindt u daarnaast samenvattingen met de meest essentiële punten.

Hoe lang gaat de procedure duren?

Onze advocaten verwachten dat de procedure na verwijzing bij het Gerechtshof Den Haag anderhalf tot twee jaar in beslag kan nemen, reken op eind 2021.

Hoe staat het met de rechtszaak tegen ABN Amro? Kan ik nog deelnemen?

Stichting StopdeBanken! heeft ABN Amro op 7 december 2012 gedagvaard. Dat is het begin van de juridische procedure tegen de bank. Op 23 juni 2015 is de zaak voor pleidooi gehouden bij de Rechtbank te Amsterdam. Daarna heeft de Rechtbank op 11 november 2015 uitspraak gedaan. Daarbij werd de stichting volledig in het gelijk gesteld. Pas op de allerlaatste dag van de beroepstermijn heeft de bank beroep aangetekend. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 december 2017 uitspraak gedaan en daarbij StopdeBanken! opnieuw in het gelijk gesteld. Tegen dit arrest is de bank in cassatie gegaan en op 22 november 2019 heeft de Hoge Raad StopdeBanken! op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld. Op een aantal punten heeft de Hoge Raad de zaak terugverwezen naar het Gerechtshof den Haag. Daar zal het proces op een beperkt aantal punten worden voortgezet. StopdeBanken! heeft de bank daartoe op 14 februari 2020 gedagvaard.

U kunt zich nog steeds aanmelden voor deelname bij de penningmeester van StopdeBanken! of via uw persoonlijke secretaris. Dat kan ook nu nog terwijl de zaak is verwezen naar het Gerechtshof den Haag.  Ook in deze fase, voorafgaand aan de behandeling van de zaak na verwijzing is er veel werk te verzetten en zijn er kosten die we maken. Gelukkig kunnen we deze kosten delen met een steeds groter wordende groep gedupeerden (donateurs/participanten). Wij kunnen niet voorspellen wanneer ‘het te laat is’ om u in te schrijven. Let wel: deelname aan de rechtszaak kost u in totaal €900.

Hoe weten we dat de advocaat goed is?

Onze advocaten Mr. E.H. Hoeksma en Mr. R. Leijssen van kantoor Dijks Leijssen Advocaten te Enschede en mr. D. Rijpma te den Haag hebben alle drie een indrukwekkende staat van dienst. Mr. Hoeksma heeft o.a. een belangrijke rol gespeeld in de gewonnen aandelen-lease zaak tegen de bank/verzekeraars. Mr. Leijssen is gespecialiseerd in contractrecht. Mr. Leijssen heeft voorts een aanmerkelijk aantal rechtszaken gevoerd die hebben geleid tot uitspraken bij de Hoge Raad. Mr. Rijpma is advocaat bij de Hoge Raad. In de diverse gesprekken hebben we bovendien een goede indruk van alle drie advocaten gekregen. Het blijkt dat we goed met hen overweg kunnen en hebben we een zeer goede indruk van de inhoudelijke invulling die zij aan de zaak geven. Deze eerdere indrukken zijn in de afgelopen jaren alleen nog maar bevestigd. De deskundigheid van onze raadslieden heeft in grote mate bijgedragen aan het succes bij de rechtszaken voor de Rechtbank en het Gerechtshof Amsterdam . Hierbij zijn we in twee instanties volledig in het gelijk gesteld.

Hoe zit het met de ex-Fortis klanten? Daarvan is de opslag toch al teruggedraaid?

Op 29 oktober 2012 heeft ABN Amro aan een deel van de ex-Fortis klanten laten weten dat de verhoging van de opslag teruggedraaid wordt. Dat was voor StopdeBanken! het tweede grote succes. Eerder heeft ING al besloten af te zien van de doorvoering van de aangekondigde verhoging van de opslag. Maar niet voor alle ex-Fortis klanten is de verhoging nu van de baan. Als u indertijd een Euribor hypotheek heeft afgesloten bij Fortis en nog geen bericht heeft gehad dat de verhoging voor u niet doorgaat, dan is het zeker aan te raden met StopdeBanken! te procederen.

Ik ben al donateur/participant. Moet ik nu opnieuw een bijdrage doen voor de zaak na de uitspraak van de Hoge Raad en de verwijzing naar het Gerechtshof Den Haag?

Ja, helaas lukt het de bank steeds opnieuw tijd te rekken na onze successen bij de Rechtbank en het Gerechtshof Amsterdam door daarna in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Onomstotelijk staat vast (door de Hoge Raad bekrachtigd) dat de bank niet transparant was, bij het verlenen van de offerte en in de voorwaarden van het contract. Echter was de Hoge Raad op zuiver juridische gronden van mening dat het Hof Amsterdam niet goed gemotiveerd heeft of wij nu wel of niet kosteloos weg zouden kunnen naar een ander bankproduct. Zoals gemeld hebben we op GEEN ENKEL PUNT verloren, maar richt het onderzoek van de nieuwe rechtszaak bij het Hof Den Haag zich met name op dit punt. Kunnen we kosteloos weg bij de bank en kunnen we voor hetzelfde geld een soortgelijk product op de markt vinden? Wij weten allemaal het antwoord: NEEN!

Een nieuwe ronde wacht op ons bij het Hof Den Haag om dit alsnog te laten beoordelen. Wij willen graag dat u uw geld terug krijgt en bereiden daarom nu een ‘memorie na verwijzing’ voor om dit punt definitief voor ons binnen te halen. Dat gebeurt in een zogenaamde ‘versnelde procedure’.

Er zijn gelukkig al heel wat participanten geweest na dit succes, die ervoor gekozen hebben ons opnieuw te ondersteunen om deze strijd definitief tot een goed einde te brengen. Maar we moeten een nieuwe bijdrage van €250 vragen aan onze trouwe participanten, het is noodzakelijk om samen nog even door te bijten nu.

De voorbereiding op de voortzetting van de zaak bij het Gerechtshof den Haag kost extra uren voorbereiding van ons team specialisten. Voorlopig kunnen we met een totale eigen bijdrage van €900 per participant (ongeveer 3 uur advocaatkosten) weer een flinke tijd vooruit. De bank rekent erop dat mensen ‘moe’ worden en af gaan haken, maar men heeft niet op uw doorzettingsvermogen (en dat van ons!) gerekend! Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Lever dan uw rekening daarin, zodat u voor vergoeding in aanmerking kunt komen. Als er geld over blijft aan het einde van de rit, deelt u mede in datgene dat wordt teruggegeven aan onze participanten.

Ik heb een afwijzing gekregen op mijn bezwaarschrift bij het Kifid. Wat moet ik nu doen?

Het Kifid heeft op 10 december 2012 in een persbericht laten weten ongeveer 200 bezwaarschriften naar aanleiding van de verhoging van de opslag op de Euribor hypotheken van ABN Amro af te hebben gewezen. Als u hiervan bericht ontvangt wilt u hiervan dan een afschrift naar StopdeBanken! sturen? De uitspraken die we tot op heden via donateurs hebben gekregen zijn vrijwel identiek. Het Kifid en de bank zitten op een lijn. We zullen ons gelijk via de rechtszaak moeten bevechten.

Een beroepszaak bij het Kifid raden wij af. Deze zal tot een bindende uitspraak leiden. Dit blokkeert u in de mogelijkheid om een individuele zaak voor de rechter te brengen.

In het algemeen is ons advies aan donateurs om niet een individuele zaak aan te spannen, maar de uitkomst van de class action (collectieve rechtszaak) eerst af te wachten. Mocht deze negatief uitpakken dan is er daarna alle ruimte om een individuele zaak aan te spannen. Op die manier kunnen de overwegingen van de rechter op de argumenten uit de class action worden meegenomen in de individuele zaak. Deze kunnen aangevuld worden met specifieke individuele bewijsstukken en argumenten. Dat bespaart kosten. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor deelname aan de class action, dit is nog steeds mogelijk bij de penningmeester van StopdeBanken! of via uw persoonlijke secretaris. Dat kan ook nu nog terwijl de procedure al is opgestart. Let wel: deelname aan de rechtszaak kost u in totaal €900.

Ik heb na het krijgen van het bericht van de bank over de verhoging geen bezwaar gemaakt. Kan dat nog?

U kunt nog steeds bezwaar maken bij de bank. Wij raden u ook aan om dit zeker te doen. De bank heeft daar in hun klachtenprocedure geen termijn voor gesteld. Donateurs hebben toegang tot onze voorbeeld brieven.

Ik werk bij de ABN en heb een Euriborhypotheek, kan ik anoniem meedoen?

Ja, dat is mogelijk. In principe brengen wij geen namen van donateurs/participanten naar buiten, zonder daar uitdrukkelijk vooraf toestemming voor te vragen. StopdeBanken! hanteert een strikt privacybeleid.

In hoeverre kan ik de tussenpersoon aansprakelijk stellen?

Alleen als de tussenpersoon een toezegging gedaan heeft die niet door de bank was afgedekt heeft een actie naar de tussenpersoon zin. Dit is echter enerzijds uitzonderlijk en anderzijds erg slecht te bewijzen. Bovendien is het bij een gelijk vele malen moeilijker compensatie van de tussenpersoon te krijgen (die kan de verhoging immers niet intrekken omdat dat een contract met de bank betreft). StopdeBanken! kiest er daarom voor de bank aan te spreken en niet de tussenpersoon.

Kan ik meedoen met de rechtszaak tegen ABN Amro als de klachtenprocedure bij de bank nog niet is afgerond?

Hoewel u niet naar het Kifid kan als de klachtenprocedure niet is afgerond kunt u wel meedoen met de rechtszaak van StopdeBanken! tegen ABN-AMRO als de klachtenprocedure nog niet is afgerond. Wij raden u wel aan ook in dat geval de klachtenprocedure af te maken. Enerzijds zou het kunnen zijn dat u een van de uitzonderingen bent die op individuele basis terugdraaiing van de maatregel krijgt. Zie daarvoor de informatie in het informatiepakket dat u met de welkomstmail ontvangen heeft. Anderzijds is het goed dat de bank ziet hoeveel bezwaar er wordt gemaakt.

Kan ik parallel een zaak bij het Kifid starten?

StopdeBanken! heeft gekozen voor een rechtsgang omdat dat de meest professionele manier lijkt te zijn. U kunt in principe parallel een gang naar het Kifid maken. Sommigen hebben dat al gedaan.

Daarbij is een aantal zaken van belang:

 • Dit kan pas na de finale afwijzing van de bank
 • Het moet binnen 3 maanden na de finale afwijzing van de bank

De Kifid procedure bestaat uit 3 fases:

 • De financiële ombudsman, niet bindend en kosteloos
 • Geschillencommissie, € 50 tot € 100 en bindend, maar open voor beroep
 • Commissie van beroep, € 500 en bindend

Wij verwachten dat de bank het traject zeker tot de commissie van beroep zal doorzetten. Dat maakt dat u dit € 550 tot € 600 gaat kosten. De uitspraak is bindend. Dit blokkeert u in de mogelijkheid om een individuele zaak voor de rechter te brengen. Daarom bevelen wij aan dit traject alleen met gedegen juridische ondersteuning in te gaan.

Wij merken op dat in 200 recente uitspraken m.b.t. Euribor hypotheken tegen ABN Amro het Kifid de lijn van de bank volgt.

Kan ik zelf met de advocaat bellen op kosten van StopdeBanken!?

Helaas kunnen we dat niet toestaan. Het contract dat we met onze advocaat hebben is gebaseerd op een gezamenlijke aanpak. De kostbare advocaaturen worden daarmee grotendeels gebruikt voor de juridische strijd. De bijdrage die wij aan u vragen voor de zaak zou in een individuele zaak hooguit één á twee uur advocaatkosten kunnen dekken. Als teveel mensen een persoonlijk gesprek gaan voeren zullen uren weglekken naar informatievoorziening. Dat zal de zaak flink duurder maken.

U kunt uw vragen per email stellen aan uw persoonlijke secretaris. Zij zullen vragen beantwoorden en eventueel verzamelen om via het bestuur aan de advocaat voor te leggen. Wel vragen we u eerst onder ‘Veel gestelde vragen’ te checken of uw vraag niet al beantwoord is.

Kan ik zowel bij StopdeBanken! als de rechtsbijstandsverzekeraar meedoen?

In principe kan dat. StopdeBanken! werkt nauw samen met de andere advocaten die met deze zaak bezig zijn. Wij hopen dat u de voorkeur geeft aan StopdeBanken! omdat onze strijdkas dan meer gevuld wordt en daarmee onze mogelijkheden groter worden en zo de kans op succes groter is. Daarnaast hebt u bij ons het voordeel van een contactpersoon die zelf gedupeerd is met nauwe banden met het bestuur dat ook zelf gedupeerd is.

Krijgt de winnende partij de proceskosten vergoed?

In de dagvaarding hebben wij de rechter gevraagd ABN Amro te veroordelen tot het betalen van de proceskosten die door StopdeBanken! zijn gemaakt om de procedure te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld de kosten van juridische bijstand en reis- en verblijfskosten. De kosten van de advocaat worden begroot volgens het zogeheten liquidatietarief. Dit bedrag is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak. De geliquideerde kosten voor een advocaat wijken doorgaans (sterk) af van de werkelijke kosten. U moet hier dus niet te veel op rekenen.

Mijn advocaat zegt dat een class action in Nederland niet mogelijk is, is dat zo?

Class action is een term uit de Amerikaanse rechtsspraak. In Nederland kennen we de collectieve rechtszaak. De aanpak is vrijwel identiek. De termen worden door elkaar gebruikt. StopdeBanken! is door de Rechtbank Amsterdam ontvankelijk verklaard. Dat wil zeggen dat zij namens participanten mag procederen tegen de bank.

Waarom zou ik meedoen met StopdeBanken!, profiteer ik ook niet van het resultaat als ik niet meedoe?

In principe kan u er voor kiezen geen enkele actie te ondernemen ten aanzien van de u aangezegde verhoging. U laat het dan aan het toeval over of deze verhoging in uw specifieke geval wordt teruggedraaid. Naarmate meer mensen deze passieve houding aannemen is de kans groter dat de verhoging niet wordt teruggedraaid. Ook als de rechtszaak een positief resultaat oplevert neemt u dan het risico dat de uitspraak niet voor u van toepassing zal zijn. Of dat u hiervoor aanvullende individuele kosten moet maken. Ook is het niet uitgesloten dat de rechter tijdens de behandeling van onze zaak er op aan zal sturen dat de partijen (de bank en Stopdebanken!) zelf tot een regeling komen. Het is mogelijk dat dit dan een regeling betreft die alleen bindend is voor de bank en de participanten van StopdeBanken! Deelname met StopdeBanken! stelt u dus in staat om met een relatief geringe bijdrage uw kans op terugdraaiing van de verhoging te maximaliseren. Het grote aantal participanten stelt ons in staat een gedegen professionele rechtszaak te voeren. Stichting StopdeBanken! bestaat uit vrijwilligers die zelf gedupeerd zijn, maar huurt professionele advocatuur in voor de rechtsgang. Met die combinatie realiseren wij optimale, sterk gemotiveerde en professionele verdediging van uw belang tegen de laagste kosten.

Zijn er informatieavonden waar het beleid van StopdeBanken! uit de doeken wordt gedaan?

Deze vraag wordt met regelmaat gesteld. Enerzijds begrijpen we dat de behoefte bij onze gedupeerden aanwezig kan zijn. Anderzijds zien we op tegen de hoge kosten en de werkzaamheden die het met zich mee zal brengen. Vooralsnog is besloten uit oogpunt van efficiency en kosten de informatie zo veel mogelijk via de website, nieuwsbrieven, de media en de kerngroep leden te verstrekken. Als daartoe aanleiding bestaat kan het bestuur besluiten om de donateurs/participanten uit te nodigen voor een informatieavond. Dat is tot op heden vier keer het geval geweest.

Over de organisatie

Donateurs betalen €900. Waar gaat het geld naar toe?

Uw bijdrage gebruiken wij om de kosten van de voortzetting van het proces na verwijzing door de Hoge Raad naar het Gerechtshof den Haag in de collectieve rechtszaak tegen ABN Amro te bekostigen. Dit betreft de kosten van de door ons ingeschakelde advocaten en andere deskundigen. Daarnaast gebruiken wij uw bijdrage voor stichtingskosten. U moet daarbij denken aan vergaderkosten, kosten van het bestuur, zaalhuur, website, kosten notaris, accountant etc. . Daarnaast zijn we regelmatig genoodzaakt onze advocaat te raadplegen over allerhande zaken die dagelijks op ons afkomen. Één keer per jaar wordt verantwoording gegeven door middel van een door een externe accountant opgesteld Jaarverslag. De Raad van Toezicht controleert minimaal één keer per jaar de boekhouding.

Hoe ziet de organisatie van StopdeBanken! eruit?

Zie de pagina Organisatie.

Hoeveel donateurs c.q. participanten heeft StopdeBanken!?

StopdeBanken! is inmiddels gegroeid tot een aantal van meer dan 800 donateurs. Dat aantal stijgt nog door nieuwe aanmeldingen. Het overgrote deel is erg gemotiveerd vanwege de rechtszaak tegen ABN Amro die StopdeBanken! heeft aangespannen. Bijna 600 donateurs hebben besloten met StopdeBanken te procederen tegen ABN Amro, meer dan 80% van hen steunt de stichting ook na de verwijzing door de Hoge Raad naar het Gerechtshof den Haag.

Waarom werkt StopdeBanken met secretarissen en wat doen die?

Aanmelding voor StopdeBanken! gaat via de website. In veel gevallen zal dat voldoende zijn. Na aanmelding krijgt iedere donateur een secretaris toegewezen. De groep donateurs is inmiddels zo groot dat het bestuur niet meer alle vragen kan beantwoorden. Als u vragen heeft wordt u verzocht die aan uw persoonlijke secretaris te stellen. Kijkt u daarvoor eerst even op de Veel gestelde vragen sectie van de website om te zien of uw vraag wellicht al beantwoord is. Ook de secretarissen zijn vrijwilligers die het werk naast hun dagtaak doen. Er zijn momenteel zes secretarissen die regelmatig contact met het bestuur hebben. Uw persoonlijke secretaris zorgt ervoor dat uw dossier op orde is. Daarvoor beschikken wij in ieder geval graag over een kopie van uw offerte waarop uw hypotheek is gebaseerd. Deze wordt gecheckt en ingedeeld naar type. Verder hebben wij graag uw bezwaar bij de bank en het antwoord dat u daarop heeft gekregen in het dossier. U wordt verzocht deze gegevens aan uw persoonlijke secretaris in te zenden.

Over de calculator

De calculator houdt geen rekening met aanvang/beëindiging halverwege een maand?

Klopt, zo is de calculator gebouwd, anders werd ie te ingewikkeld. De afwijkingen zijn altijd in het voordeel van de participant. De bank gaat de geclaimde bedragen toch ook allemaal berekenen, we komen dan met kleine verschillen, maar dat is niet erg.

In het rekenprogramma zijn in de tweede kolom percentages ingevuld. Kan ik er van uit gaan dat dit de percentages zijn van de onterechte verhogingen? Of moet ik dit nog controleren met de correspondentie die ik van de ABN Amro heb ontvangen?

De percentages in de 2e kolom zijn inderdaad de mutaties die de bank in de opslag heeft aangebracht. Die zijn voor iedereen gelijktijdig doorgevoerd, U kunt ervan uitgaan dat die kloppen met uw situatie. Controleren mag natuurlijk altijd. DUS LET OP!

Is het totaalbedrag van de wettelijke rente het totaal van de kolom YR? Klopt dit wel dan?

Het totaalbedrag van de wettelijke rente staat inderdaad in de laatste kolom YR. Die wordt per jaar toegevoegd aan kolom Total, om zo rente op rente te berekenen.

Wat is het rentepercentage in de kolom ‘Pen. Rate’? Is dat de wettelijke rente?

Het rentepercentage in de kolom ‘Pen. Rate’ is inderdaad de wettelijke rente over de betreffende maand.

Wij hebben destijds de hypotheek afgesloten in December 2009, klopt het dan dat we geen recht hebben op de 0,5 procent?

Als een participant na de eerste verhoging op 1 februari 2009 is in gestapt en dat zijn de meesten, dan heeft hij uiteraard geen recht op terugbetaling over die verhoging. Hij heeft ingestemd met de voor hem geldende opslag op het moment van het afsluiten van zijn hypotheek. Voor u begint de teveel betaalde rente bij de 2e opslagverhoging op 1 juni 2012. Vanaf daar berekend de calculator de juiste bedragen.

Wij hebben ons huis verkocht per 1 december 2016 en ook de hypotheek afgelost heeft dit nog enige invloed?

Je blijft recht hebben op teruggaaf van het teveel betaalde. In de calculator moet je dan ook in de berekening aangeven dat je per 1 dec 2016 geen hypotheek meer had.

Contacten met derden

ABN Amro heeft mijn hypotheek aan Deutsche Bank of Hypinvest/Stater overgedragen, wat nu?

Als u over een offerte voor een Euribor hypotheek beschikt die indertijd is uitgebracht door ABN Amro dan kunt u gewoon meedoen met de collectieve rechtszaak. StopdeBanken! heeft hierover afspraken maken met Deutsche Bank. Zij zijn als rechtsopvolgers verantwoordelijk voor de door ABN Amro afgesloten contracten.

Er zijn ook andere stichtingen en belangenverenigingen. Hoe zit het daarmee?

Wij werken nauw samen met de meeste rechtsbijstandsverzekeraars en met het advocatenkantoor Teekens Kartsens (www.tk.nl) dat door een aantal rechtsbijstandsverzekeraars gevraagd is voor hun cliënten op te komen. TK heeft daarnaast de Stichting Euribar in het leven geroepen. Deze stichting behartigt de belangen van haar deelnemers op een commerciële grondslag. Er heeft inmiddels uitgebreid overleg plaatsgevonden tussen onze advocaten en TK. We stemmen de strategie samen met TK af en hebben afgesproken ook in de toekomst zoveel mogelijk ‘samen op te trekken’. TK heeft wel besloten een eigen dagvaarding uit te brengen. De zaken van StopdeBanken! en Euribar zijn inmiddels gevoegd, dat wil zeggen dat ze door de Rechtbank gezamenlijk zijn behandeld. Aan de samenwerking met Stichting Euribar is een eind gekomen nadat zij akkoord is gegaan met een schikking met de bank op 14 februari 2020.

Heeft StopdeBanken! contact met rechtsbijstandverzekeringen?

StopdeBanken! heeft contact met de meeste rechtsbijstandverzekeringen. Vier, te weten ARAG, SRK, VVAA en Achmea, vergoeden inmiddels de procedure tegen ABN Amro via StopdeBanken! We hebben niet met alle verzekeringsmaatschappijen deze afspraak. Een deel van de verzekeringsmaatschappijen heeft hun cliënten via Stichting Euribar ondergebracht bij advocatenkantoor Teekens Kartsens waar wij goed mee samenwerken. We trachten zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken o.a. door het afstemmen van de gekozen strategie. Stichting Euribar heeft besloten zelfstandig een dagvaarding uit te brengen. De zaken van StopdeBanken! en Euribar zijn inmiddels gevoegd, dat wil zeggen dat ze door de Rechtbank gezamenlijk zijn behandeld. Aan de samenwerking met Stichting Euribar is een eind gekomen nadat zij akkoord is gegaan met een schikking met de bank op 14 februari 2020.
Met het advocatenkantoor Meijer & Sahin hebben wij minder contacten. Zij bereiden namens rechtsbijstandsverzekeraar DAS individuele dagvaardingen voor. Helaas hebben die tot op heden niet hetzelfde positieve resultaat opgeleverd als de rechtszaak van StopdeBanken! StopdeBanken! kan de rechtsbijstandverzekeringen niet dwingen met ons samen te werken. U kunt uw rechtsbijstandsverzekering echter altijd vragen hoe zij uw belang verdedigen en verzoeken de zaak met hulp van StopdeBanken! te regelen. Uw rechtsbijstandsverzekering mag u dat niet weigeren. Wettelijk is geregeld dat u keuzevrijheid heeft in het kiezen van de manier waarop u (door een advocaat) vertegenwoordigd wordt.

Het lijkt er op dat jullie niets doen. Waarom is het zo stil?

Wij brengen een nieuwsbrief uit als daarvoor aanleiding is. Misschien is dat in de afgelopen periode wat minder vaak het geval geweest. Achter de schermen gaat het werk natuurlijk gewoon door. Het spreekt voor zich dat wij onze donateurs/participanten eerder en uitgebreider berichten dan niet-donateurs ingeschreven op onze nieuwsbrief. Op Facebook heeft StopdeBanken! een eigen groep. U kunt zich daarvoor aanmelden. Daar worden ook de kleine nieuwtjes het eerst vermeld.

Ik ben als ondernemer ook getroffen. Kan StopdeBanken! ook voor ons in actie komen?

StopdeBanken! is een initiatief van consumenten voor consumenten. Getroffen ondernemers verwijzen wij door naar www.dijksleijssen.nl waar inmiddels meerdere ondernemers zich hebben gemeld.

Ik zit bij een andere bank, maar heb hetzelfde probleem. Kunt u mij ook helpen?

Deze vraag wordt vaak gesteld. Wij hebben in de afgelopen jaren bemiddeld voor klanten van diverse banken. Vaak heeft dit tot oplossingen bijgedragen. Na de uitspraak in eerste aanleg heeft het bestuur besloten uitsluitend nog de beroepszaak tegen ABN Amro voort te zetten

Kiest mijn rechtsbijstand of ikzelf welke advocaat mij vertegenwoordigt in deze zaak?

Volgens Europese regelgeving bent u vrij in de keuze van een advocaat als u gaat procederen. StopdeBanken! heeft contact met de meeste rechtsbijstandsverzekeraars. Er zijn afspraken gemaakt dat zij de procedure via StopdeBanken! zullen vergoeden. Overleg wel eerst vooraf met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij problemen kunt u contact opnemen met uw deelsecretaris.

Mijn rechtsbijstand vraag om een betalingsbewijs?

Van de penningmeester heeft u per mail uw rekening ontvangen. Als u daarbij een kopie van uw overschrijvingsbewijs van uw betaling per bank aan StopdeBanken! voegt, dan volstaat dat voor de rechtsbijstandverzekering

Actueel

De bank biedt een veel lagere schikking aan dan ik had verwacht!

Het beste is om de aangeboden schikking na te rekenen met de calculator. De calculator is uitgebreid getest en met de juiste invoer komt die tot een goede uitkomst.

Als u een lening uit meerdere lening delen heeft en er bij één van de lening delen een aanpassing is gedaan, bijvoorbeeld omgezet naar een vaste rente periode, dan gaat de bank er van uit dat er nieuwe voorwaarden zijn geaccepteerd. De bank stopt dan de teruggave van alle lening delen per die datum. De bank schermt ermee dat dit onderdeel uitmaakt van de schikking die ze met Euribar hebben getroffen. Ons advies is om bezwaar aan te tekenen tegen deze berekeningswijze. Het ligt dan in ieder geval vast en u kunt er in voorkomende gevallen in de toekomst eventueel op terug komen. Better safe, than sorry! De keuze is in feite simpel: deze schikking accepteren, zoals die door de bank wordt aangeboden, of verder procederen met StopdeBanken!

In de brief die u van de bank heeft ontvangen over de schikking is een volgende tabel opgenomen:

In dit voorbeeld heeft de participant lening deel 112 in juli 2015 omgezet naar een 10 jaar vaste renteperiode. Het andere lening deel 104 loopt tot op heden nog ongewijzigd door op de Euribor voorwaarden. Toch stopt de bank de terugbetaling van de te veel betaalde rente per juli 2015 op lening deel 104. Dit kan natuurlijk tot behoorlijke verschillen leiden tussen de met de calculator berekende teruggaaf en hetgeen de bank meent te moeten meenemen in de “schikking”. Lening deel 120 is al voor juni 2012 voor een langere periode omgezet naar rentevast, terecht dat deze niet wordt betrokken in de schikking.

De klant wordt weer eens flink “centraal” gesteld, er is nog steeds niets veranderd! Triest maar waar!

Ik heb in het verleden een Euriborhypotheek bij ABN Amro gehad, maar die loopt (daar) nu niet meer. En ik hoor niks van de bank.

Duidelijk is geworden dat een aantal van onze donateurs die in het verleden een Euribor-hypotheek hadden en/of hun Euribor-hypotheek hebben overgesloten en/of hun Euribor-hypotheek zagen verhuizen naar Deutsche Bank, géén communicatie meer ontvingen van ABN AMRO.

We zijn hierover in gesprek gegaan met ABN AMRO en daaruit is gebleken dat de bank wél beschikt over de volledige administratie van alle oude en lopende Euribor-hypotheken, maar dat, door oorzaken als verhuizing, oversluiten, volledig inlossen, overlijden, echtscheiding etc. de directe koppeling met actuele persoons- en adresgegevens, in een aantal gevallen, niet meer voorhanden is.

Zoals we al eerder met u gecommuniceerd hebben, heeft iedere (ex-) klant met een Euriborhypotheek, welke inmiddels is ingelost, of overgesloten, onverminderd recht op teruggave van teveel betaalde renteopslag, in het geval wij de rechtszaak winnen. Ook voor ABN AMRO is dit op zichzelf geen punt van discussie.

Van belang is het volgende: Met ABN AMRO hebben we afgesproken dat de donateurs die al enige tijd géén communicatie van de bank meer hebben ontvangen, en die evenmin in oktober 2018 een brief hebben ontvangen met als onderwerp “Update over uw voormalige Euribor-hypotheek”, zich nu zelf kunnen aanmelden om de koppeling tot stand te laten brengen tussen de oude Euribor-hypotheek en de actuele persoonsgegevens.

Dit gaat als volgt: het telefoonnummer om u zelf aan te melden is: 020-5176334. U komt dan bij het landelijke contact- en adviescentrum van ABN AMRO terecht en de medewerkers daarvan zijn geïnstrueerd om uw gegevens op te nemen in hun invulbestand “Aanmelden Euribor”. Dit bestaat uit twee delen: “Info om cliënt te vinden in het ABN AMRO systeem” en “Info om cliënt later te bereiken”.

De volgende gegevens wordt u als aanmelder verzocht om op te geven:

 • Naam 1
 • Naam 2
 • Geboortedatum 1
 • Geboortedatum 2
 • Oude adres (NAW)
 • Hypotheeknummer
 • Nieuwe adres (NAW)
 • IBAN nummer (alleen Nederlands bankrekeningnummer)
 • Emailadres
 • Mobielnummer
Valt mijn hypotheek onder de werking van de procedure die StopdeBanken! voert?

Met enige moeite kunt u zelf vaststellen of uw hypotheek onder de werking van de gerechtelijke uitspraken valt. Want alleen dan kunt u bij een positieve uitslag van de procedure aanspraak maken op restitutie van te veel betaalde rente.

Indien u een Euribor hypotheek heeft afgesloten bij ABN Amro of Fortis in de periode 2005 tot en met 2009 en u op 10 februari 2016 van de bank het schrijven heeft ontvangen waarin zij aankondigen in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, dan kunt u er met 99% zekerheid vanuit gaan dat dit voor u geldt.

Voor 100% zekerheid dient u na te gaan of de bepalingen in de Algemene Voorwaarden bij uw hypotheek overeenkomen met die welke in het vonnis onder de punten 3.12.2, 3.12.6, 3.12.7, 3.12.8 en 3.12.10 zijn genoemd. Is dit het geval, meldt u zich dan bij StopdeBanken aan als participant in de rechtszaak tegen ABN Amro.

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

Indien u een hypotheek heeft bij een andere bank dan ABN Amro of Fortis en als de bepalingen in de Algemene Voorwaarden bij uw hypotheek niet overeenkomen, of heeft u hier twijfels over, dan kunt u overwegen hierover op eigen initiatief en op eigen kosten juridisch advies in te winnen. In de meeste gevallen heeft het dan geen zin u aan te melden als participant van StopdeBanken!.

Contacten met derden

ABN Amro heeft mijn hypotheek aan Deutsche Bank of Hypinvest/Stater overgedragen, wat nu?

Als u over een offerte voor een Euribor hypotheek beschikt die indertijd is uitgebracht door ABN Amro dan kunt u gewoon meedoen met de collectieve rechtszaak. StopdeBanken! heeft hierover afspraken maken met Deutsche Bank. Zij zijn als rechtsopvolgers verantwoordelijk voor de door ABN Amro afgesloten contracten.

Er zijn ook andere stichtingen en belangenverenigingen. Hoe zit het daarmee?

Wij werken nauw samen met de meeste rechtsbijstandsverzekeraars en met het advocatenkantoor Teekens Kartsens (www.tk.nl) dat door een aantal rechtsbijstandsverzekeraars gevraagd is voor hun cliënten op te komen. TK heeft daarnaast de Stichting Euribar in het leven geroepen. Deze stichting behartigt de belangen van haar deelnemers op een commerciële grondslag. Er heeft inmiddels uitgebreid overleg plaatsgevonden tussen onze advocaten en TK. We stemmen de strategie samen met TK af en hebben afgesproken ook in de toekomst zoveel mogelijk ‘samen op te trekken’. TK heeft wel besloten een eigen dagvaarding uit te brengen. De zaken van StopdeBanken! en Euribar zijn inmiddels gevoegd, dat wil zeggen dat ze door de Rechtbank gezamenlijk zijn behandeld. Aan de samenwerking met Stichting Euribar is een eind gekomen nadat zij akkoord is gegaan met een schikking met de bank op 14 februari 2020.

Heeft StopdeBanken! contact met rechtsbijstandverzekeringen?

StopdeBanken! heeft contact met de meeste rechtsbijstandverzekeringen. Vier, te weten ARAG, SRK, VVAA en Achmea, vergoeden inmiddels de procedure tegen ABN Amro via StopdeBanken! We hebben niet met alle verzekeringsmaatschappijen deze afspraak. Een deel van de verzekeringsmaatschappijen heeft hun cliënten via Stichting Euribar ondergebracht bij advocatenkantoor Teekens Kartsens waar wij goed mee samenwerken. We trachten zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken o.a. door het afstemmen van de gekozen strategie. Stichting Euribar heeft besloten zelfstandig een dagvaarding uit te brengen. De zaken van StopdeBanken! en Euribar zijn inmiddels gevoegd, dat wil zeggen dat ze door de Rechtbank gezamenlijk zijn behandeld. Aan de samenwerking met Stichting Euribar is een eind gekomen nadat zij akkoord is gegaan met een schikking met de bank op 14 februari 2020.
Met het advocatenkantoor Meijer & Sahin hebben wij minder contacten. Zij bereiden namens rechtsbijstandsverzekeraar DAS individuele dagvaardingen voor. Helaas hebben die tot op heden niet hetzelfde positieve resultaat opgeleverd als de rechtszaak van StopdeBanken! StopdeBanken! kan de rechtsbijstandverzekeringen niet dwingen met ons samen te werken. U kunt uw rechtsbijstandsverzekering echter altijd vragen hoe zij uw belang verdedigen en verzoeken de zaak met hulp van StopdeBanken! te regelen. Uw rechtsbijstandsverzekering mag u dat niet weigeren. Wettelijk is geregeld dat u keuzevrijheid heeft in het kiezen van de manier waarop u (door een advocaat) vertegenwoordigd wordt.

Het lijkt er op dat jullie niets doen. Waarom is het zo stil?

Wij brengen een nieuwsbrief uit als daarvoor aanleiding is. Misschien is dat in de afgelopen periode wat minder vaak het geval geweest. Achter de schermen gaat het werk natuurlijk gewoon door. Het spreekt voor zich dat wij onze donateurs/participanten eerder en uitgebreider berichten dan niet-donateurs ingeschreven op onze nieuwsbrief. Op Facebook heeft StopdeBanken! een eigen groep. U kunt zich daarvoor aanmelden. Daar worden ook de kleine nieuwtjes het eerst vermeld.

Ik ben als ondernemer ook getroffen. Kan StopdeBanken! ook voor ons in actie komen?

StopdeBanken! is een initiatief van consumenten voor consumenten. Getroffen ondernemers verwijzen wij door naar www.dijksleijssen.nl waar inmiddels meerdere ondernemers zich hebben gemeld.

Ik zit bij een andere bank, maar heb hetzelfde probleem. Kunt u mij ook helpen?

Deze vraag wordt vaak gesteld. Wij hebben in de afgelopen jaren bemiddeld voor klanten van diverse banken. Vaak heeft dit tot oplossingen bijgedragen. Na de uitspraak in eerste aanleg heeft het bestuur besloten uitsluitend nog de beroepszaak tegen ABN Amro voort te zetten

Kiest mijn rechtsbijstand of ikzelf welke advocaat mij vertegenwoordigt in deze zaak?

Volgens Europese regelgeving bent u vrij in de keuze van een advocaat als u gaat procederen. StopdeBanken! heeft contact met de meeste rechtsbijstandsverzekeraars. Er zijn afspraken gemaakt dat zij de procedure via StopdeBanken! zullen vergoeden. Overleg wel eerst vooraf met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij problemen kunt u contact opnemen met uw deelsecretaris.

Mijn rechtsbijstand vraag om een betalingsbewijs?

Van de penningmeester heeft u per mail uw rekening ontvangen. Als u daarbij een kopie van uw overschrijvingsbewijs van uw betaling per bank aan StopdeBanken! voegt, dan volstaat dat voor de rechtsbijstandverzekering

Over de calculator

De calculator houdt geen rekening met aanvang/beëindiging halverwege een maand?

Klopt, zo is de calculator gebouwd, anders werd ie te ingewikkeld. De afwijkingen zijn altijd in het voordeel van de participant. De bank gaat de geclaimde bedragen toch ook allemaal berekenen, we komen dan met kleine verschillen, maar dat is niet erg.

In het rekenprogramma zijn in de tweede kolom percentages ingevuld. Kan ik er van uit gaan dat dit de percentages zijn van de onterechte verhogingen? Of moet ik dit nog controleren met de correspondentie die ik van de ABN Amro heb ontvangen?

De percentages in de 2e kolom zijn inderdaad de mutaties die de bank in de opslag heeft aangebracht. Die zijn voor iedereen gelijktijdig doorgevoerd, U kunt ervan uitgaan dat die kloppen met uw situatie. Controleren mag natuurlijk altijd. DUS LET OP!

Is het totaalbedrag van de wettelijke rente het totaal van de kolom YR? Klopt dit wel dan?

Het totaalbedrag van de wettelijke rente staat inderdaad in de laatste kolom YR. Die wordt per jaar toegevoegd aan kolom Total, om zo rente op rente te berekenen.

Wat is het rentepercentage in de kolom ‘Pen. Rate’? Is dat de wettelijke rente?

Het rentepercentage in de kolom ‘Pen. Rate’ is inderdaad de wettelijke rente over de betreffende maand.

Wij hebben destijds de hypotheek afgesloten in December 2009, klopt het dan dat we geen recht hebben op de 0,5 procent?

Als een participant na de eerste verhoging op 1 februari 2009 is in gestapt en dat zijn de meesten, dan heeft hij uiteraard geen recht op terugbetaling over die verhoging. Hij heeft ingestemd met de voor hem geldende opslag op het moment van het afsluiten van zijn hypotheek. Voor u begint de teveel betaalde rente bij de 2e opslagverhoging op 1 juni 2012. Vanaf daar berekend de calculator de juiste bedragen.

Wij hebben ons huis verkocht per 1 december 2016 en ook de hypotheek afgelost heeft dit nog enige invloed?

Je blijft recht hebben op teruggaaf van het teveel betaalde. In de calculator moet je dan ook in de berekening aangeven dat je per 1 dec 2016 geen hypotheek meer had.

Over de organisatie

Donateurs betalen €900. Waar gaat het geld naar toe?

Uw bijdrage gebruiken wij om de kosten van de voortzetting van het proces na verwijzing door de Hoge Raad naar het Gerechtshof den Haag in de collectieve rechtszaak tegen ABN Amro te bekostigen. Dit betreft de kosten van de door ons ingeschakelde advocaten en andere deskundigen. Daarnaast gebruiken wij uw bijdrage voor stichtingskosten. U moet daarbij denken aan vergaderkosten, kosten van het bestuur, zaalhuur, website, kosten notaris, accountant etc. . Daarnaast zijn we regelmatig genoodzaakt onze advocaat te raadplegen over allerhande zaken die dagelijks op ons afkomen. Één keer per jaar wordt verantwoording gegeven door middel van een door een externe accountant opgesteld Jaarverslag. De Raad van Toezicht controleert minimaal één keer per jaar de boekhouding.

Hoe ziet de organisatie van StopdeBanken! eruit?

Zie de pagina Organisatie.

Hoeveel donateurs c.q. participanten heeft StopdeBanken!?

StopdeBanken! is inmiddels gegroeid tot een aantal van meer dan 800 donateurs. Dat aantal stijgt nog door nieuwe aanmeldingen. Het overgrote deel is erg gemotiveerd vanwege de rechtszaak tegen ABN Amro die StopdeBanken! heeft aangespannen. Bijna 600 donateurs hebben besloten met StopdeBanken te procederen tegen ABN Amro, meer dan 80% van hen steunt de stichting ook na de verwijzing door de Hoge Raad naar het Gerechtshof den Haag.

Waarom werkt StopdeBanken met secretarissen en wat doen die?

Aanmelding voor StopdeBanken! gaat via de website. In veel gevallen zal dat voldoende zijn. Na aanmelding krijgt iedere donateur een secretaris toegewezen. De groep donateurs is inmiddels zo groot dat het bestuur niet meer alle vragen kan beantwoorden. Als u vragen heeft wordt u verzocht die aan uw persoonlijke secretaris te stellen. Kijkt u daarvoor eerst even op de Veel gestelde vragen sectie van de website om te zien of uw vraag wellicht al beantwoord is. Ook de secretarissen zijn vrijwilligers die het werk naast hun dagtaak doen. Er zijn momenteel zes secretarissen die regelmatig contact met het bestuur hebben. Uw persoonlijke secretaris zorgt ervoor dat uw dossier op orde is. Daarvoor beschikken wij in ieder geval graag over een kopie van uw offerte waarop uw hypotheek is gebaseerd. Deze wordt gecheckt en ingedeeld naar type. Verder hebben wij graag uw bezwaar bij de bank en het antwoord dat u daarop heeft gekregen in het dossier. U wordt verzocht deze gegevens aan uw persoonlijke secretaris in te zenden.

Over de procedure

De bank zegt dat ik mijn recht op bezwaar heb verspeeld omdat ik in 2009 geen bezwaar heb gemaakt, is dat zo? Maakt StopdeBanken! ook bezwaar tegen de verhoging van 2009?

Wat de bank aangeeft is niet waar. Hier geldt een ruime verjaringstermijn. StopdeBanken! heeft in haar dagvaarding geëist dat ook de verhoging van februari 2009 teruggedraaid moet worden.

Heeft de rechtszaak kans van slagen en wat zijn de argumenten?

Stichting StopdeBanken! en de advocaat zijn positief over de kansen van de rechtszaak na verwijzing.  Zeker nadat we in het gelijk zijn gesteld door de Rechtbank Amsterdam (2015) en het Gerechtshof Amsterdam (2017) en we op bijna alle punten hebben gewonnen bij de Hoge Raad (2019). Na de verwijzing zullen bij het Gerechtshof den Haag slechts een beperkt aantal punten voor nadere beoordeling in behandeling worden genomen.  Het voornaamste is dat de Hoge Raad ons op geen enkel punt in het ongelijk heeft gesteld en heeft geconcludeerd dat het “opslagbeding” niet transparant is. Er is nu nog maar een “klein duwtje” nodig om het opslagbeding ook daadwerkelijk als oneerlijk te kwalificeren. Daar draait de verwijzingszaak bij het Gerechtshof den Haag om.  Maar garanties voor het verdere verloop van de rechtszaak kunnen we niet geven. Elders op de site vindt u het volledige verloop van de rechtszaak tot nu toe, met alle daarbij gebruikte stukken. Als u het te veel moeite vindt om deze juridische stukken in zijn geheel door te nemen, dan vindt u daarnaast samenvattingen met de meest essentiële punten.

Hoe lang gaat de procedure duren?

Onze advocaten verwachten dat de procedure na verwijzing bij het Gerechtshof Den Haag anderhalf tot twee jaar in beslag kan nemen, reken op eind 2021.

Hoe staat het met de rechtszaak tegen ABN Amro? Kan ik nog deelnemen?

Stichting StopdeBanken! heeft ABN Amro op 7 december 2012 gedagvaard. Dat is het begin van de juridische procedure tegen de bank. Op 23 juni 2015 is de zaak voor pleidooi gehouden bij de Rechtbank te Amsterdam. Daarna heeft de Rechtbank op 11 november 2015 uitspraak gedaan. Daarbij werd de stichting volledig in het gelijk gesteld. Pas op de allerlaatste dag van de beroepstermijn heeft de bank beroep aangetekend. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 december 2017 uitspraak gedaan en daarbij StopdeBanken! opnieuw in het gelijk gesteld. Tegen dit arrest is de bank in cassatie gegaan en op 22 november 2019 heeft de Hoge Raad StopdeBanken! op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld. Op een aantal punten heeft de Hoge Raad de zaak terugverwezen naar het Gerechtshof den Haag. Daar zal het proces op een beperkt aantal punten worden voortgezet. StopdeBanken! heeft de bank daartoe op 14 februari 2020 gedagvaard.

U kunt zich nog steeds aanmelden voor deelname bij de penningmeester van StopdeBanken! of via uw persoonlijke secretaris. Dat kan ook nu nog terwijl de zaak is verwezen naar het Gerechtshof den Haag.  Ook in deze fase, voorafgaand aan de behandeling van de zaak na verwijzing is er veel werk te verzetten en zijn er kosten die we maken. Gelukkig kunnen we deze kosten delen met een steeds groter wordende groep gedupeerden (donateurs/participanten). Wij kunnen niet voorspellen wanneer ‘het te laat is’ om u in te schrijven. Let wel: deelname aan de rechtszaak kost u in totaal €900.

Hoe weten we dat de advocaat goed is?

Onze advocaten Mr. E.H. Hoeksma en Mr. R. Leijssen van kantoor Dijks Leijssen Advocaten te Enschede en mr. D. Rijpma te den Haag hebben alle drie een indrukwekkende staat van dienst. Mr. Hoeksma heeft o.a. een belangrijke rol gespeeld in de gewonnen aandelen-lease zaak tegen de bank/verzekeraars. Mr. Leijssen is gespecialiseerd in contractrecht. Mr. Leijssen heeft voorts een aanmerkelijk aantal rechtszaken gevoerd die hebben geleid tot uitspraken bij de Hoge Raad. Mr. Rijpma is advocaat bij de Hoge Raad. In de diverse gesprekken hebben we bovendien een goede indruk van alle drie advocaten gekregen. Het blijkt dat we goed met hen overweg kunnen en hebben we een zeer goede indruk van de inhoudelijke invulling die zij aan de zaak geven. Deze eerdere indrukken zijn in de afgelopen jaren alleen nog maar bevestigd. De deskundigheid van onze raadslieden heeft in grote mate bijgedragen aan het succes bij de rechtszaken voor de Rechtbank en het Gerechtshof Amsterdam . Hierbij zijn we in twee instanties volledig in het gelijk gesteld.

Hoe zit het met de ex-Fortis klanten? Daarvan is de opslag toch al teruggedraaid?

Op 29 oktober 2012 heeft ABN Amro aan een deel van de ex-Fortis klanten laten weten dat de verhoging van de opslag teruggedraaid wordt. Dat was voor StopdeBanken! het tweede grote succes. Eerder heeft ING al besloten af te zien van de doorvoering van de aangekondigde verhoging van de opslag. Maar niet voor alle ex-Fortis klanten is de verhoging nu van de baan. Als u indertijd een Euribor hypotheek heeft afgesloten bij Fortis en nog geen bericht heeft gehad dat de verhoging voor u niet doorgaat, dan is het zeker aan te raden met StopdeBanken! te procederen.

Ik ben al donateur/participant. Moet ik nu opnieuw een bijdrage doen voor de zaak na de uitspraak van de Hoge Raad en de verwijzing naar het Gerechtshof Den Haag?

Ja, helaas lukt het de bank steeds opnieuw tijd te rekken na onze successen bij de Rechtbank en het Gerechtshof Amsterdam door daarna in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Onomstotelijk staat vast (door de Hoge Raad bekrachtigd) dat de bank niet transparant was, bij het verlenen van de offerte en in de voorwaarden van het contract. Echter was de Hoge Raad op zuiver juridische gronden van mening dat het Hof Amsterdam niet goed gemotiveerd heeft of wij nu wel of niet kosteloos weg zouden kunnen naar een ander bankproduct. Zoals gemeld hebben we op GEEN ENKEL PUNT verloren, maar richt het onderzoek van de nieuwe rechtszaak bij het Hof Den Haag zich met name op dit punt. Kunnen we kosteloos weg bij de bank en kunnen we voor hetzelfde geld een soortgelijk product op de markt vinden? Wij weten allemaal het antwoord: NEEN!

Een nieuwe ronde wacht op ons bij het Hof Den Haag om dit alsnog te laten beoordelen. Wij willen graag dat u uw geld terug krijgt en bereiden daarom nu een ‘memorie na verwijzing’ voor om dit punt definitief voor ons binnen te halen. Dat gebeurt in een zogenaamde ‘versnelde procedure’.

Er zijn gelukkig al heel wat participanten geweest na dit succes, die ervoor gekozen hebben ons opnieuw te ondersteunen om deze strijd definitief tot een goed einde te brengen. Maar we moeten een nieuwe bijdrage van €250 vragen aan onze trouwe participanten, het is noodzakelijk om samen nog even door te bijten nu.

De voorbereiding op de voortzetting van de zaak bij het Gerechtshof den Haag kost extra uren voorbereiding van ons team specialisten. Voorlopig kunnen we met een totale eigen bijdrage van €900 per participant (ongeveer 3 uur advocaatkosten) weer een flinke tijd vooruit. De bank rekent erop dat mensen ‘moe’ worden en af gaan haken, maar men heeft niet op uw doorzettingsvermogen (en dat van ons!) gerekend! Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Lever dan uw rekening daarin, zodat u voor vergoeding in aanmerking kunt komen. Als er geld over blijft aan het einde van de rit, deelt u mede in datgene dat wordt teruggegeven aan onze participanten.

Ik heb een afwijzing gekregen op mijn bezwaarschrift bij het Kifid. Wat moet ik nu doen?

Het Kifid heeft op 10 december 2012 in een persbericht laten weten ongeveer 200 bezwaarschriften naar aanleiding van de verhoging van de opslag op de Euribor hypotheken van ABN Amro af te hebben gewezen. Als u hiervan bericht ontvangt wilt u hiervan dan een afschrift naar StopdeBanken! sturen? De uitspraken die we tot op heden via donateurs hebben gekregen zijn vrijwel identiek. Het Kifid en de bank zitten op een lijn. We zullen ons gelijk via de rechtszaak moeten bevechten.

Een beroepszaak bij het Kifid raden wij af. Deze zal tot een bindende uitspraak leiden. Dit blokkeert u in de mogelijkheid om een individuele zaak voor de rechter te brengen.

In het algemeen is ons advies aan donateurs om niet een individuele zaak aan te spannen, maar de uitkomst van de class action (collectieve rechtszaak) eerst af te wachten. Mocht deze negatief uitpakken dan is er daarna alle ruimte om een individuele zaak aan te spannen. Op die manier kunnen de overwegingen van de rechter op de argumenten uit de class action worden meegenomen in de individuele zaak. Deze kunnen aangevuld worden met specifieke individuele bewijsstukken en argumenten. Dat bespaart kosten. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor deelname aan de class action, dit is nog steeds mogelijk bij de penningmeester van StopdeBanken! of via uw persoonlijke secretaris. Dat kan ook nu nog terwijl de procedure al is opgestart. Let wel: deelname aan de rechtszaak kost u in totaal €900.

Ik heb na het krijgen van het bericht van de bank over de verhoging geen bezwaar gemaakt. Kan dat nog?

U kunt nog steeds bezwaar maken bij de bank. Wij raden u ook aan om dit zeker te doen. De bank heeft daar in hun klachtenprocedure geen termijn voor gesteld. Donateurs hebben toegang tot onze voorbeeld brieven.

Ik werk bij de ABN en heb een Euriborhypotheek, kan ik anoniem meedoen?

Ja, dat is mogelijk. In principe brengen wij geen namen van donateurs/participanten naar buiten, zonder daar uitdrukkelijk vooraf toestemming voor te vragen. StopdeBanken! hanteert een strikt privacybeleid.

In hoeverre kan ik de tussenpersoon aansprakelijk stellen?

Alleen als de tussenpersoon een toezegging gedaan heeft die niet door de bank was afgedekt heeft een actie naar de tussenpersoon zin. Dit is echter enerzijds uitzonderlijk en anderzijds erg slecht te bewijzen. Bovendien is het bij een gelijk vele malen moeilijker compensatie van de tussenpersoon te krijgen (die kan de verhoging immers niet intrekken omdat dat een contract met de bank betreft). StopdeBanken! kiest er daarom voor de bank aan te spreken en niet de tussenpersoon.

Kan ik meedoen met de rechtszaak tegen ABN Amro als de klachtenprocedure bij de bank nog niet is afgerond?

Hoewel u niet naar het Kifid kan als de klachtenprocedure niet is afgerond kunt u wel meedoen met de rechtszaak van StopdeBanken! tegen ABN-AMRO als de klachtenprocedure nog niet is afgerond. Wij raden u wel aan ook in dat geval de klachtenprocedure af te maken. Enerzijds zou het kunnen zijn dat u een van de uitzonderingen bent die op individuele basis terugdraaiing van de maatregel krijgt. Zie daarvoor de informatie in het informatiepakket dat u met de welkomstmail ontvangen heeft. Anderzijds is het goed dat de bank ziet hoeveel bezwaar er wordt gemaakt.

Kan ik parallel een zaak bij het Kifid starten?

StopdeBanken! heeft gekozen voor een rechtsgang omdat dat de meest professionele manier lijkt te zijn. U kunt in principe parallel een gang naar het Kifid maken. Sommigen hebben dat al gedaan.

Daarbij is een aantal zaken van belang:

 • Dit kan pas na de finale afwijzing van de bank
 • Het moet binnen 3 maanden na de finale afwijzing van de bank

De Kifid procedure bestaat uit 3 fases:

 • De financiële ombudsman, niet bindend en kosteloos
 • Geschillencommissie, € 50 tot € 100 en bindend, maar open voor beroep
 • Commissie van beroep, € 500 en bindend

Wij verwachten dat de bank het traject zeker tot de commissie van beroep zal doorzetten. Dat maakt dat u dit € 550 tot € 600 gaat kosten. De uitspraak is bindend. Dit blokkeert u in de mogelijkheid om een individuele zaak voor de rechter te brengen. Daarom bevelen wij aan dit traject alleen met gedegen juridische ondersteuning in te gaan.

Wij merken op dat in 200 recente uitspraken m.b.t. Euribor hypotheken tegen ABN Amro het Kifid de lijn van de bank volgt.

Kan ik zelf met de advocaat bellen op kosten van StopdeBanken!?

Helaas kunnen we dat niet toestaan. Het contract dat we met onze advocaat hebben is gebaseerd op een gezamenlijke aanpak. De kostbare advocaaturen worden daarmee grotendeels gebruikt voor de juridische strijd. De bijdrage die wij aan u vragen voor de zaak zou in een individuele zaak hooguit één á twee uur advocaatkosten kunnen dekken. Als teveel mensen een persoonlijk gesprek gaan voeren zullen uren weglekken naar informatievoorziening. Dat zal de zaak flink duurder maken.

U kunt uw vragen per email stellen aan uw persoonlijke secretaris. Zij zullen vragen beantwoorden en eventueel verzamelen om via het bestuur aan de advocaat voor te leggen. Wel vragen we u eerst onder ‘Veel gestelde vragen’ te checken of uw vraag niet al beantwoord is.

Kan ik zowel bij StopdeBanken! als de rechtsbijstandsverzekeraar meedoen?

In principe kan dat. StopdeBanken! werkt nauw samen met de andere advocaten die met deze zaak bezig zijn. Wij hopen dat u de voorkeur geeft aan StopdeBanken! omdat onze strijdkas dan meer gevuld wordt en daarmee onze mogelijkheden groter worden en zo de kans op succes groter is. Daarnaast hebt u bij ons het voordeel van een contactpersoon die zelf gedupeerd is met nauwe banden met het bestuur dat ook zelf gedupeerd is.

Krijgt de winnende partij de proceskosten vergoed?

In de dagvaarding hebben wij de rechter gevraagd ABN Amro te veroordelen tot het betalen van de proceskosten die door StopdeBanken! zijn gemaakt om de procedure te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld de kosten van juridische bijstand en reis- en verblijfskosten. De kosten van de advocaat worden begroot volgens het zogeheten liquidatietarief. Dit bedrag is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak. De geliquideerde kosten voor een advocaat wijken doorgaans (sterk) af van de werkelijke kosten. U moet hier dus niet te veel op rekenen.

Mijn advocaat zegt dat een class action in Nederland niet mogelijk is, is dat zo?

Class action is een term uit de Amerikaanse rechtsspraak. In Nederland kennen we de collectieve rechtszaak. De aanpak is vrijwel identiek. De termen worden door elkaar gebruikt. StopdeBanken! is door de Rechtbank Amsterdam ontvankelijk verklaard. Dat wil zeggen dat zij namens participanten mag procederen tegen de bank.

Waarom zou ik meedoen met StopdeBanken!, profiteer ik ook niet van het resultaat als ik niet meedoe?

In principe kan u er voor kiezen geen enkele actie te ondernemen ten aanzien van de u aangezegde verhoging. U laat het dan aan het toeval over of deze verhoging in uw specifieke geval wordt teruggedraaid. Naarmate meer mensen deze passieve houding aannemen is de kans groter dat de verhoging niet wordt teruggedraaid. Ook als de rechtszaak een positief resultaat oplevert neemt u dan het risico dat de uitspraak niet voor u van toepassing zal zijn. Of dat u hiervoor aanvullende individuele kosten moet maken. Ook is het niet uitgesloten dat de rechter tijdens de behandeling van onze zaak er op aan zal sturen dat de partijen (de bank en Stopdebanken!) zelf tot een regeling komen. Het is mogelijk dat dit dan een regeling betreft die alleen bindend is voor de bank en de participanten van StopdeBanken! Deelname met StopdeBanken! stelt u dus in staat om met een relatief geringe bijdrage uw kans op terugdraaiing van de verhoging te maximaliseren. Het grote aantal participanten stelt ons in staat een gedegen professionele rechtszaak te voeren. Stichting StopdeBanken! bestaat uit vrijwilligers die zelf gedupeerd zijn, maar huurt professionele advocatuur in voor de rechtsgang. Met die combinatie realiseren wij optimale, sterk gemotiveerde en professionele verdediging van uw belang tegen de laagste kosten.

Zijn er informatieavonden waar het beleid van StopdeBanken! uit de doeken wordt gedaan?

Deze vraag wordt met regelmaat gesteld. Enerzijds begrijpen we dat de behoefte bij onze gedupeerden aanwezig kan zijn. Anderzijds zien we op tegen de hoge kosten en de werkzaamheden die het met zich mee zal brengen. Vooralsnog is besloten uit oogpunt van efficiency en kosten de informatie zo veel mogelijk via de website, nieuwsbrieven, de media en de kerngroep leden te verstrekken. Als daartoe aanleiding bestaat kan het bestuur besluiten om de donateurs/participanten uit te nodigen voor een informatieavond. Dat is tot op heden vier keer het geval geweest.

Over de schikking

Als ik de schikking accepteer, dan heb ik toch zekerheid?

Om te beginnen: of u op het schikkingsvoorstel van de bank in wilt gaan is uw persoonlijke keuze!

Met het aanbod voor de schikking kiest u in zekere zin voor zekerheid, u weet waar u aan toe bent ten aanzien van de door u te veel betaalde rente. Daarvan krijgt u in de loop van dit jaar meer dan de helft terugbetaald, de rest houdt de bank. En het is duidelijk welke verhoging van de toeslag u in de toekomst nog kunt verwachten. Als u de verhoging van de opslag in 2009 betaalt, dan weet u dat u gedurende de gehele rest van de looptijd van uw hypotheek te veel zult blijven betalen.

StopdeBanken! heeft besloten door te procederen en heeft de bank op 14 februari 2020 gedagvaard voor het Gerechtshof den Haag. Wij hebben vertrouwen in een positieve afloop, wat in zou houden dat alle te veel betaalde rente door de bank terugbetaald moet worden en er in de toekomst geen verhogingen meer mogen worden doorgevoerd. Maar een garantie voor een goede afloop kunnen wij niet geven.

Let op! Als u het aanbod voor de schikking nu accepteert, dan doet u dit tegen finale kwijting. Als StopdeBanken! de rechtszaak wint, dan krijgt u te zijner tijd niets meer uitbetaald.

Als ik de schikking accepteer, krijg ik dan ook een vergoeding van mijn onkosten?

StopdeBanken! staat niet achter het schikkingsvoorstel. Euribar heeft hierover een deal gesloten met de bank. Daarom ontvangt Euribar een bedrag van de bank en komen alleen gedupeerden die bij Euribar waren aangesloten in aanmerking voor een vergoeding van de kosten. Euribar vermeldt daarover op haar site: “Bent u donateur van Stichting Euribar? Alle aan Stichting Euribar betaalde donaties worden integraal terugbetaald aan donateurs of rechtsbijstandsverzekeraars. Dat gebeurt ook als u het aanbod niet aanvaardt.”

Als donateur/participant van StopdeBanken! komt u nu niet in aanmerking voor een vergoeding van uw kosten als u deze schikking accepteert. In de dagvaarding hebben wij de rechter gevraagd ABN Amro te veroordelen tot het betalen van de proceskosten die door StopdeBanken! zijn gemaakt om de procedure te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld de kosten van juridische bijstand. Of dit in de toekomst zal leiden tot een vergoeding aan onze donateurs/participanten is afhankelijk van de uitkomst van het proces.

Als ik de schikking accepteer, moet ik daar dan belasting over betalen?

In bijna alle gevallen zal het zo zijn dat u in het verleden de door u te veel betaalde hypotheekrente heeft afgetrokken in uw belastingaangifte. Als u hiervan een deel terugontvangt dan ligt het voor de hand dat dit fiscale consequenties heeft. De fiscale situatie van iedereen persoonlijk varieert echter enorm, geen geval is hetzelfde. Daarom kiest StopdeBanken! ervoor hier geen uitspraken over te doen. Wij adviseren u hierover eventueel in contact te treden met een fiscaal deskundige.

Op de website van de Belastingdienst kunt u hier een en ander over lezen:

Als ik verhuis, kan ik dan voor de financiering van mijn nieuwe woning opnieuw gebruik blijven maken van de Euriborhypotheek? Kan ik de Euriborhypotheek meeverhuizen?

Ten aanzien van de verhuisregeling heeft onze advocaat geconcludeerd dat de bepalingen die daarover in de Algemene Voorwaarden van de bank zijn opgenomen, helaas onvoldoende houvast geven om hier in het geval van een Euriborhypotheek met succes een beroep te kunnen doen. Deze bepalingen zien op hypotheken met een vaste rentetermijn en dat is de Euribor hypotheek niet.

Uit gesprekken met de bank is ons gebleken dat hier in het verleden in individuele gevallen door de bank uitzonderingen op zijn gemaakt, maar dat men dit in de toekomst niet meer zal doen. Dit alles overziend heeft het bestuur besloten hier in onze collectieve rechtszaak geen hard punt van te maken. Echter niets staat u in de weg dit individueel bij de bank aan te kaarten, eventueel in een juridische procedure.

De bank doet iedereen met een Euribor hypotheek een voorstel voor een schikking. Hoe ziet die schikking eruit?

Wij verwijzen u hiervoor naar de website van de bank.

Hoe weet ik dat het aanbod dat de bank mij doet correct is? Kan ik dat narekenen?

StopdeBanken! heeft exclusief voor haar donateurs/participanten een rekentool ontwikkeld waarmee u de vordering op de bank kunt berekenen. Let wel: wij gaan in de tool uit van 100% teruggave, in de schikking krijgt u slechts 62,5% terug. Meer over de rekentool vindt u onder ‘Hulpmiddelen’ op onze website. Als u uw password niet meer weet dan kunt u deze via de mail opnieuw aanvragen: info@stopdebanken.nl

In de berekeningswijzen kunnen kleine afwijkingen voorkomen als gevolg van het verschillend programmeren van de rekentools. Maar als de bedragen substantieel afwijken dan adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact met de bank op te nemen. Dat kan zowel telefonisch als schriftelijk, maar voor de zekerheid is een schriftelijk contact aan te raden.

Hoe zit het met de buitenland hypotheken? Komen zij ook voor een schikking in aanmerking?

Buitenlandhypotheken kennen een zelfde opslagbeding als waar het in de zaak van de Euribor-hypotheken om draait. Maar er is sprake van afwijkende algemene voorwaarden. Daarom weigert de bank ondermeer deze gedupeerden mee te nemen in deze schikking. StopdeBanken! maakt zich hard voor een gelijke behandeling van deze categorie gedupeerden. Zij zullen zeker profiteren van een uitspraak in de rechtszaak. Maar er zullen aanvullende afspraken voor deze specifieke categorie gemaakt moeten worden. Die zullen eventueel na afloop van het huidige proces opnieuw door een juridische procedure afgedwongen moeten worden.

Ik heb nog niets van de bank gehoord over een schikking. Wanneer krijg ik hier bericht over?

De bank geeft aan: “Komt u in aanmerking voor de schikking? Dan ontvangt u medio maart 2020 eerst een persoonlijke brief met algemene informatie. Vervolgens krijgt u in de periode juni tot december een persoonlijk aanbod”. Die brief is inmiddels op 6 maart 2020 verstuurd.

Als u nog niets heeft gehoord adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact met de bank op te nemen. Dat kan zowel telefonisch als schriftelijk, maar voor de zekerheid is een schriftelijk contact aan te raden.

Ik ontvang de Nieuwsbrieven van StopdeBanken! niet meer. Hoe komt dat?

Misschien komt dit doordat u zich (nog) niet heeft aangemeld voor deelname na de uitspraak van de Hoge Raad en de verwijzing naar het Gerechtshof den Haag. Wij vragen hiervoor een aanvullende donatie van € 250. Als u zich hiervoor (nog) niet heeft aangemeld, bent u geen donateur/participant meer en daarom ontvangt u na de Nieuwsbrief van 24 februari 2020 geen berichten meer.

Alsnog deelnemen na de verwijzing naar het Gerechtshof Den Haag?

Betaal alsnog de factuur ad € 250 die u op 17 januari 2020 heeft ontvangen, of stuur een bericht naar onze penningmeester waarin u aangeeft alsnog donateur/participant te willen blijven. Dit kan via ons emailadres info@stopdebanken.nl of door te klikken op onderstaande button. Vermeld dan wel dat het om een verlate aanmelding gaat, met eventueel uw oude donateur nummer.

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

In andere gevallen kunt u het uitblijven van de Nieuwsbrief melden via info@stopdebanken.nl

Ik was aangesloten bij Euribar, maar wil niet schikken, ik wil doorprocederen. Kan ik overstappen naar StopdeBanken!?

Ja, dat is zeker mogelijk. U kunt zich altijd aanmelden bij StopdeBanken!

Net als meer dan 800 medegedupeerden voor u, kunt u nog steeds donateur/participant worden van onze stichting. Wij vragen u een eenmalige bijdrage van € 900 om de kosten van onze juridische strijd tegen ABN Amro te kunnen betalen, inclusief de kosten van de thans lopende procedure na verwijzing.

Wij hebben de participanten die zich eerder hebben aangemeld tussentijds om een aanvullende bijdrage gevraagd zodat iedereen per saldo dezelfde bijdrage doet. Meer informatie vindt u onder veel gestelde vragen.

Als u was aangesloten bij de stichting Euribar, dan ontvangt u naar aanleiding van de schikking die Euribar met de bank heeft gesloten, van hen of uw Rechtsbijstand verzekering, de door u in het verleden betaalde donaties terug. Hieruit kunt u (een deel van) uw bijdrage aan StopdeBanken! bekostigen, zonder dubbel te betalen.

Donateur/participant worden?

Stuur een bericht naar onze penningmeester waarin u aangeeft donateur/participant te willen worden. Dit kan via ons emailadres info@stopdebanken.nl of door te klikken op onderstaande button.

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

Ik was in het verleden aangesloten bij StopdeBanken! Kan ik opnieuw deelnemen?

Ja, dat is zeker mogelijk. U kunt zich altijd opnieuw aanmelden bij StopdeBanken!

Wij hebben de participanten die zich eerder hebben aangemeld tussentijds om een aanvullende bijdrage gevraagd zodat iedereen per saldo dezelfde bijdrage van € 900 doet. Dit om de kosten van onze juridische strijd tegen ABN Amro te kunnen betalen, inclusief de kosten van de thans lopende procedure na verwijzing. Meer informatie vindt u onder de veel gestelde vragen.

Als u in het verleden al aangesloten was bij StopdeBanken! hoeft u niet opnieuw de volledige bijdrage te betalen. U betaalt alleen het verschil tussen de door u al betaalde bijdragen en € 900, dus zonder dubbel te betalen.

Opnieuw donateur/participant worden?

Stuur een bericht naar onze penningmeester waarin u aangeeft opnieuw donateur/participant te willen worden. Dit kan via ons emailadres info@stopdebanken.nl of door te klikken op onderstaande button. Vermeld dan wel dat het om een hernieuwde aanmelding gaat, met eventueel uw oude donateur nummer.

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

Waarom is de andere stichting Euribar wel akkoord gegaan met de schikking?

Lees op hun website wat ze daar zelf over zeggen… StopdeBanken! is een organisatie van gedupeerden voor gedupeerden, wij dienen maar één belang: dat van u, als onze donateur/participant! Het bestuur van StopdeBanken! bestaat uit leden die zelf ook gedupeerd zijn. Wij hebben helaas moeten constateren dat Stichting Euribar, na zeven jaar gebroederlijk samen procederen een andere afweging heeft gemaakt.

Waarom staat StopdeBanken! niet achter de schikking met de bank?

StopdeBanken! vindt:

 • de geboden compensatie voor de in het verleden te veel betaalde rente van 62,5% te laag;
 • het onaanvaardbaar dat de bank in de toekomst het “opslagbeding” opnieuw mag gebruiken om uw opslag in 2025 weer met 0,2% te verhogen;
 • het onaanvaardbaar dat de gedupeerden die de verhoging met 0,5% in februari 2009 betalen, deze vanaf 1 april 2019 niet gecompenseerd krijgen en voor de gehele resterende looptijd van hun lening te veel blijven betalen;
 • dat het ook in Nederland voor eens en voor altijd afgelopen moet zijn met het wegstoppen van onrechtmatige bedingen in de kleine lettertjes van de voorwaarden van financiële instellingen en wil daarom een principiële uitspraak op basis van EG Richtlijn 93/13, die dergelijke praktijken (sinds 1993!!) verbiedt.

Naar de mening van StopdeBanken! erkent de bank met dit schikkingsvoorstel eigenlijk gewoon schuld, maar wil niet het volle pond betalen, zoals banken eigenlijk nooit doen!

Wat is mijn positie als ik de schikking niet accepteer?

In dat geval bent u afhankelijk van de uitkomst van de rechtszaak of u de te veel betaalde rente alsnog terug krijgt. In ieder geval moet u er nog een poos op wachten, reken maar op twee jaar tot de volgende uitspraak. Als StopdeBanken! in het uiterste geval in het ongelijk wordt gesteld, dan kunt u geen gebruik meer maken van de nu aangeboden schikking.

StopdeBanken! zal zich tot het uiterste inzetten om tot een positief resultaat te komen. Daarbij worden wij gesteund door een team van zeer deskundige specialisten. Wij hebben vertrouwen in een positieve afloop, wat in zou houden dat alle te veel betaalde rente door de bank terugbetaald moet worden en er in de toekomst geen verhogingen meer mogen worden doorgevoerd. Maar een garantie voor een goede afloop kunnen wij niet geven.

Zie ook onder ‘Procedureverloop’ voor meer informatie over de rechtszaak.

Wie komt er in aanmerking voor de schikking? Moet ik daar iets voor doen?

De bank geeft daar het volgende over aan: “U hoeft hier zelf niets voor te doen. Geen donateur van Stichting Euribar en/of Stichting Stop de Banken? Dat maakt niets uit. Klanten in dezelfde situatie behandelen we gelijk. We benaderen ook klanten die in het verleden een hypotheek met het Euribor-rentetarief hadden en klanten die eerder een rechtszaak over dit onderwerp tegen ons hebben verloren. Ook klanten die na 1 juli 2012 een nieuwe offerte hebben geaccepteerd krijgen een aanbod. De vergoeding in het aanbod zal voor deze klanten berekend worden vanaf het moment dat u de rente-opslagverhoging (van 2009 en/of 2012) bent gaan betalen tot het moment dat u de nieuwe offerte heeft geaccepteerd. U ontvangt daarom over een kortere periode een vergoeding. Ook klanten die in de periode vanaf de Euribor-opslag in 2009  tot maximaal 1 april 2019 de Euribor-rente hebben omgezet naar een andere rentevorm of die extra of volledig hebben afgelost op de Euribor-woninghypotheek in die periode ontvangen een persoonlijk aanbod.

Als u nog niets heeft gehoord adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact met de bank op te nemen. Dat kan zowel telefonisch als schriftelijk, maar voor de zekerheid is een schriftelijk contact aan te raden.