Raad van toezicht

Taken en bevoegdheden

Volgens art. 12 lid 1 van de statuten heeft de raad van toezicht tot taak het toezicht houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hieronder wordt uitdrukkelijk tevens begrepen het financieel toezicht alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de Claimcode 2019 en deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen en toegekend.

De raad van toezicht stelt jaarlijks een document op waarin zij op hoofdlijnen verantwoording aflegt over het door haar uitgevoerde toezicht. Dit document wordt gepubliceerd op de website van de stichting of op een andere wijze voor het publiek kosteloos toegankelijk gemaakt.

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vrijwilligersbijdrage conform de regels van de belastingdienst.

De raad van toezicht bestaat uit

Naam: H.A. (Eric) Berg
Rol: Voorzitter
Huidige functie: Valutahandelaar
Werkgever(s): Zelfstandig
Nevenfuncties: Geen
Linkedin: Linkedin
Naam: J.R. (Joppe) van der Poel
Rol: Lid
Huidige functie: MfN (Rechtbank) Mediator
Werkgever(s): Menke & Van der Poel Mediation (partner)
Nevenfuncties: Geen
Linkedin: Linkedin
Naam: mr. R. (Richard) Stijnman
Rol: Lid
Huidige functie: Directeur
Werkgever(s): Stijnman Consultancy (eigenaar)
Nevenfuncties: Geen
Linkedin: Linkedin