Bestuur

Taken en bevoegdheden

Volgens art. 8 lid 1 van de statuten behartigt het bestuur de belangen van de stichting in de ruimste zin van het woord en is, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en beschikking.

Het bestuur is ook bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

De leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligersbijdrage conform de regels van de belastingdienst.

Het bestuur bestaat uit

Naam: A.A. (Lex) Makkinje
Rol: Voorzitter
Huidige functie: Bestuurder/teamleider Proces Industrie
Werkgever(s): FNV
Nevenfuncties: Geen
Linkedin: Linkedin
Naam: mr. ir. G.C. (Guido) Visman
Rol: Secretaris
Huidige functie: Universitair docent IT Recht
Facultair Privacy & Security Coördinator
Werkgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
Nevenfuncties: Geen
Linkedin: Linkedin
Naam: H.H. (Harry) Leunk
Rol: Penningmeester
Huidige functie: Business Controller
Werkgever(s): Stichting Proscoop
Nevenfuncties: Geen
Linkedin: Linkedin