Privacyverklaring

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij u hierover graag helder en ondubbelzinnig informeren. Stichting SDB (StopdeBanken) verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie binnen de wettelijke kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), met passende veiligheidsmaatregelen en uitsluitend in overeenstemming met de doeleinden van deze privacyverklaring.

Volgens artikel 2. van haar Statuten heeft de Stichting SDB onder meer tot doel:

  1. Het behartigen en beschermen van de belangen van natuurlijke personen die een hypothecaire geldlening zijn aangegaan;
  2. Het voeren van collectieve acties ten behoeve van personen als bedoeld onder a. zowel binnen als buiten rechte;
  3. Het verlenen van ondersteuning aan andere rechtspersonen en/of natuurlijke personen die op enigerlei wijze opkomen voor de belangen van personen als bedoeld onder a.;
  4. Het aangaan, uitwerken en uitvoeren van collectieve overeenkomsten ten behoeve van personen als bedoeld onder a. en het houden van toezicht op de naleving van dergelijke overeenkomsten.

Stichting SDB tracht bovenstaande doelen te realiseren door:

  1. Het instellen van rechtsvorderingen en andere vorderingen in en buiten rechte, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, het voeren van onderhandelingen, het voeren van procedures en het treffen van andere rechtsmaatregelen ten behoeve van personen als bedoeld onder a.;
  2. Het verlenen van financiële, juridische, vaktechnische en organisatorische ondersteuning aan en het samenwerken met andere natuurlijke personen en rechtspersonen die opkomen voor de belangen van personen als bedoeld onder a.;
  3. Het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan personen als bedoeld onder a. alsmede aan derden, daaronder begrepen media, overheid, toezichthouders en politieke partijen.

Om u als participant en belanghebbende als bedoeld onder a. goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Stichting SDB gebruikt uw Naam, Adres, Telefoonnummer en Emailadres voor de volgende doeleinden:

  • Om uw bijdrage te factureren en te verwerken in onze financiële administratie;
  • Om u onze nieuwsbrieven te sturen zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten;
  • Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn wanneer u contact met ons heeft, hetzij telefonisch, hetzij per email, onze website of social media.

Aansluitend verwerken wij de door u verstrekte hypotheek(offerte)gegevens in het kader van onze activiteiten als bedoeld onder b. tot en met f. Uw geanonimiseerde gegevens worden door onze advocaten in geabstraheerde vorm gebruikt voor juridische dossiervorming en -analyse ten behoeve van onze collectieve claimprocedures tegen o.a. ABN Amro Bank en Fortis Bank.

Tenslotte verstrekt Stichting SDB als bedoeld onder g. algemene informatie over haar activiteiten aan derde partijen. Hierbij zal nooit sprake zijn van uitwisseling van (uw) persoonsgegevens zonder nadrukkelijke toestemming.

Wij houden u door middel van nieuwsbrieven (per email) graag persoonlijk op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelingen in onze claimprocedures. Wanneer u deze niet (langer) wenst te ontvangen, kunt u dit per email melden aan ons emailadres info@stopdebanken.nl of onze contactpagina.

In geval u een email- of ander bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die bewaren. Bovendien kan het noodzakelijk zijn u te vragen naar (uw) aanvullende persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter verificatie van uw identiteit wanneer wij uw vragen verwerken en verzoeken beantwoorden.

Uw berichtgegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze hostingprovider. Stichting SDB zal deze gegevens nooit combineren met andere gegevens waarover wij beschikken.

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van zogeheten functionele cookies, dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door uw internetbrowser. Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen niet-persoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet. Volgens de Cookiewet is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming benodigd.

Afgezien van de elektronische communicatie als bedoeld onder ‘Communicatie’ verwerkt Stichting SDB uw gegevens uitsluitend offline en hanteert daarbij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze website wordt beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

U heeft als participant en belanghebbende als bedoeld onder a. volgens de AVG uitgebreide privacyrechten tot uw beschikking. Zo kunt u ons vragen om inzage in dan wel correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of hiertegen bezwaar te maken.

In geval u deze rechten wilt inzetten of nadere toelichting wenst, verzoeken wij u per email contact met ons op te nemen via ons emailadres info@stopdebanken.nl of onze contactpagina.

Op dezelfde wijze kunt u mogelijke klachten indienen over zaken waar u niet tevreden over bent. Op grond van de wet heeft u eveneens het recht om zich rechtsreeks te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de Nederlandse toezichthouder op de privacywetgeving.

Mocht u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog verdere vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:

Organisatie: Stichting SDB (StopdeBanken)
Adres: Kromme Riet 16
9746 PV Groningen
Emailadres: info@stopdebanken.nl
Social media:
Twitter  Facebook  Linkedin
KVK 55295908
IBAN NL70 RBRB 0850 1626 45