Informatie

Euribor-hypotheek

Een Euribor-hypotheek is een variabele hypotheek met een zogeheten Euro Interbank Offered Rate (Euribor) rentetarief. Dat is een variabel rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekken. De hoogte van de Euribor rentetarieven hangt af van economische omstandigheden zoals groei van de economie en hoogte van de inflatie. Zie de website van ABN Amro voor meer informatie.

In 2009 en 2012 heeft ABN Amro de opslag voor hypotheken met het Euribor rentetarief onrechtmatig verhoogd met respectievelijk 0,5% en 1,0%. Een aantal gedupeerden is tegen deze opslagverhogingen opgekomen en voert sinds 14 mei 2012 (oprichtingsdatum van stichting SDB) onder de naam StopdeBanken een gerechtelijke procedure tegen ABN Amro (en voorganger Fortis). Inmiddels hebben meer zich dan 800 medegedupeerden aangesloten als donateur/participant van onze stichting. Ook u kunt zich nog steeds aanmelden!

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

Onze aanpak

Ter voorbereiding van de rechtszaak (Rechtbank Amsterdam) en het hoger beroep (Gerechtshof Amsterdam) heeft de kerngroep van StopdeBanken zoveel mogelijk individuele hypotheekoffertes met mogelijk aanvullend bewijs verzameld en stuk voor stuk geanalyseerd en gerubriceerd. Vervolgens is uitgebreid onderzoek gedaan naar alle mogelijke financiële en juridische informatie die op de zaak van toepassing zou kunnen zijn. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een zogeheten case-document – een samenvatting van zaak – uitgesplitst per hypotheekvariant en onderbouwd met uitgebreide argumenten. Door de hoge kwaliteit van het case-document konden onze advocaten uitstekend hun werk doen met een klinkende, dubbele overwinning als resultaat!

Nadat ABN Amro cassatieberoep aantekende is ons juridisch team uitgebreid met een gespecialiseerde cassatieadvocaat: mr. Derk Rijpma van kantoor Rijpma Cassatie & Litigation uit Den Haag. Hij vertegenwoordigde zowel stichting SDB als stichting Euribar aangezien beide zaken door de Hoge Raad zijn samengevoegd. Ter voorbereiding van de cassatieprocedure vond regelmatig overleg plaats tussen beide stichtingen en onze advocaten. De kosten van de procedure werden gedeeld.

In de periode voorafgaand aan de uitspraak van de Hoge Raad heeft StopdeBanken op bestuurlijk niveau overleg met ABN Amro gevoerd over de uiteindelijke financiële afhandeling van de individuele hypotheekdossiers en ‘pijnpunten’ als mogelijke verjaring, buitenlandhypotheek en verhuisoptie. De belangrijkste afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Over de ontwikkelingen houden wij onze participanten steeds op de hoogte via onze website en nieuwsbrieven en stellen wij verschillende hulpmiddelen ter beschikking ter ondersteuning van hun individuele claim.

Op 22 november 2019 heeft de Hoge Raad definitief vastgesteld dat de bank met haar opslagbedingen niet transparant, en dus onrechtmatig heeft gehandeld. Tegelijkertijd heeft hij geoordeeld dat een van de argumenten van de bank – dat leningsnemers kosteloos zouden kunnen overstappen – bij de behandeling in hoger beroep onvoldoende aan de orde is gekomen en heeft daarom de procedure terugverwezen naar het Gerechtshof in Den Haag. Een en ander betekent dat de procedure een vervolg krijgt van 18 tot 24 maanden en bovendien getroffen kan worden door nieuwe cassatie.

Na de uitspraak van de Hoge Raad heeft StopdeBanken het initiatief genomen om overleg te voeren over het mogelijk voortijdig beëindigen van de procedure door middel van een schikking. Het beoogde doel was tijdwinst voor onze achterban te behalen en verdere kosten te voorkomen, op voorwaarde dat ABN Amro een (zeer) aantrekkelijk aanbod voor schadeloosstelling zou doen. Helaas bleek ABN Amro daartoe niet bereid en kondigde het plan aan voor een eenzijdig schikkingsvoorstel aan alle gedupeerden. Stichting Euribar is uiteindelijk akkoord gegaan met dit voorstel en is sindsdien geen procespartij meer.

StopdeBanken heeft daarom op 13 februari 2020 ABN Amro opnieuw gedagvaard. Vanwege de specialistische aard van de zogeheten ‘procedure na cassatie en verwijzing’ heeft StopdeBanken mr. Hans Menu van kantoor Linssen cs uit Tilburg in de arm genomen om de processtukken op te stellen. StopdeBanken draagt vanaf dit moment alle kosten van de procedure die op 9 november 2021 hervat zal worden met een zitting voor pleidooi bij het Gerechtshof in Den Haag.

Uw claim

De aanhangige procedure van StopdeBanken levert een zogeheten ‘verklaring voor recht’ op. Dat wil zeggen dat de rechter oordeelt dat de opslagverhogingen van ABN Amro onrechtmatig zijn en dus in strijd met het (Europees) recht. Zodra het Gerechtshof in Den Haag dit oordeel definitief bevestigt en de bank hiertegen geen beroep aantekent wordt dat een onaantastbaar, vaststaand feit. Mocht ABN Amro (of StopdeBanken) wel beroep aantekenen dan zal de Hoge Raad zich in cassatie opnieuw moeten buigen over de zaak.

Dat wil echter in geen geval zeggen dat u meteen uw teveel betaalde geld terugkrijgt!

ABN Amro zal per individueel dossier onder andere bekijken of die wel onder de reikwijdte van de verklaring valt en zo ja, moeten berekenen om welk bedrag het gaat. Het is dan niet ondenkbaar dat gedupeerden alsnog zelf naar de rechter moeten stappen!

U kunt met behulp van de antwoorden op de veel gestelde vragen gevallen zelf vaststellen of uw variabele hypotheek is aan te merken als ‘Euribor-hypotheek’ en daarmee in aanmerking komt voor terugbetaling van de opslag. Met behulp van de Calculator op onze pagina hulpmiddelen kunt u het te vorderen bedrag zelf berekenen. Deze hulpmiddelen staan exclusief ter beschikking van onze donateurs/participanten.

Bent u gedupeerde en wilt u zich aanmelden, dan kan dat nog steeds!

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

In het kader van de Claimcode legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de raad van toezicht.